अँ,अ,आ
  अँकली मलाई Me
  अँज्यूरा क्रातो खार्हइत मेरो कम्बर दुख्यो  
  अकँल काँन भूतँ मलार्य पिलो निकल्यो  
  अकोज खाहईत मेरो भुँडी दुख्यो  
  अखोहइलो रुश ब्रोलत मेरो खुट्टाको हड्डी फुटयो  
  अनेरे नेख याहपत मेरो नाकदेखि सिङ्गान चुहयो  
  अपो नाःदो भरे बुलुकी Tonight
  आ÷म्याँ के उस्को÷उन्को÷तिन्को His/her
  आँ÷एको कली यसलाई To it
  आँइके हाम्रो Our
  आँइस्के हामी दुई जनाको  Of both of us
  आइदी कलेजो Liver
  आइस्कली हामी दुवै जनालाई To both of us
  आइस्च सानो Small
  आउ हिँति नडराउ (डर नमान्नु) not afraid
  आल केटा Baby
  आलस्याल केटाकेटी Children
  आश्यक कुन्नि I don't know/perhaps

   

  इ,ई
  इन्कली तपाईलाई (Honorably) You
  इस्कली तिमी दुईलाई To both of you
  ईम्चीली सानो Small
  ई/इँके तेरो/तिम्रो/तिम्री Yours,. Your
  ईकली तलाई/तिमीलाई To you, you
  ईची अलिकति, थोरै Little
  ईन्के तपाईको Your (Respectable)
  ईमी सानोभन्दा सानो Tiny
  ईस्का यत्तीको So much
  ईस्के तिमी दुईको Both of you

  उचिखे अलिकति A little
  उत्थ दक्षिण  
  उत्थ कुईरो लाग्यो  
  उत्थक्षेल दक्षिण, उँघो  
  उत्थक्षोल बादल cloud

  एको/ञाँ योयी It, this
  एकोके/ञाःके यस्को Its 

  क,का,कि,की,कु,काे
  कक तितो Bitter
  कगरी नलीखुट्टा Shin
  कम्सो गीत Song
  कला मगर Magar
  कली लाई To 
  कहा काजपाता रगत मासी लाग्या  
  काँन पिलो  
  काह काज रगत मासी Blood aunt
  कितो सातो (मान्छेको सातो)  
  किरी डोरी Rope
  की आन्द्रा Intestine
  कुँक मुखको माथिको भाग Upper maxilla
  कुचु छाती Chest
  कुचुह खाहईत छातीे दुख्यो  
  कुप्फी निधार Forehead
  कुमुस आँखी भँै Eye-brow
  कुश्युलनोव् सार्की Cobbler
  कुहमसो गीत  song
  कुहमसो पाहईनिम गीत गाउछन्  
  कुहमसो पाहपतु गीत गायो  
  कुहमसो पाहमतेम गीत गाए  
  केंगेर क्षेत्री Kshyatri
  केट पैसा, रकम, दाम money, rupees
  केर निर At the site, place
  केर जिच बाहक कोकोकोला  
  को ते छाला Skin
  कोइँते कुरकुच्चा Heel
  कोज भुँडी Stomach
  कोत् डढेलो Forest-fire
  कोम्चा विसेक हुनु Recover
  कोरो पैरो Landslide
  कोहत छाला skin
  कोहते छालाहरु  skins
  क्यूलीमाली   Up side down
  क्यो· बिनायो Mouth organ made of bamboo
  क्रेसि लिस्नु भरेङ (सिडी)  ladder
  क्लातो कम्मर Waist
  कोँइच सुनुवार Sunuwar

   

  ख,खा,खु,खे,खाे
  खप् माटो Stone
  खप्पो अन्धा blind
  खप्पो रति मलाई अँध्यारो (अनिधो) भए  
  खलोपुलो पोष्चा उठ्ठीबास To finish
  खा बन्चरो Axe
  खाःस्र्यो नुनीलो (चर्को) More Salty
  खाइल पित्त Bile
  खाइस्चा दुःख्नु To pain 
  खाना पाँउ भात खाऊ  
  खी दिशा Stool
  खुई दाँत Tooth
  खुई चोर Thief
  खुल्लु बजाए  
  खोःर पिङ A wing
  खोःर लिङ्गे पिङ्ग Swing
  खोई जत्ति, यत्ति, उत्ति Much, more
  खोते छैपारो  
  खोर लिङ्गेपिङ्ग  
  खोहइली खुट्टा खुट्टा  
  खौयली खुट्टा Leg
  ख्युर बेत्ता पखालो, झाडा Diarrhoea
  ख्योल तिर To that side

   

  ग,गा,गाे,गु,गि
  गर गाग्रो (घैटो) खप गर (गरी माटोको गाग्रो)  
  गवेर अस्ती अस्ती  
  गस ब्रजले हान्यो  
  गस पाहपतु गङयाङ्ग गुङङ्ग ग¥यो  
  गाँईदा मेलो  
  गार घाऊ Would 
  गाल पसिना Sweat
  गिर  कोक्रो  
  गिल पाहपतु बज्र (बजर)  
  गिल/गसु कइरो Cloud
  गुई हात Hand
  गुहज्यिल साइकल  
  गुहिज्यल साइकल Bycycle
  गे नङ, नग्रा nail, Claw
  गे आःमाः तँ आफैं Yourself
  गेमी तैंले You
  गेल गाङ्गलो  
  गेह्ररम गोहरम मान्द्रो (बिस्कुन सुकाउने मान्द्रो)  
  गो ईह कोहईचके याब्रे कुब्रे पशा यिशशो नकि म अहेचा नम हाम्रो कुल पितृहरुलाई मानिलिएका छौ  
  गोई मी तपाईले You (Honrable)
  गोपिकी मी हामीहरुले We 
  गौउ बछिउ (बच्छीऊ)  
  ग्याँसीरेलो झन्डी खोल्नु To hang
  ग्याइल माकुराको जाल Spider web
  ग्युरग्युर अमिलो Sour
  ग्यूँर कोक्रो Cradle
  ग्यो गुँड Nest 
  ग्रिखोःर रोटे पिङ्ग Revolving swing
  ग्रिखोर रोटेपिङ्ग  
  ग्रो सिङ्ग Horns
  ग्वामी जाँठा Pubic hair

   

  घाउ च्योङ्ग मच्चुङ्गा

   

  ङ,ङा,ङाे
  ङकेने रुनुहोस्  
  ङा को Of both of us
  ङाँको रु (खुब रुनु)  
  ङाँहङे रुइिस  
  ङाँहचा रुनु  
  ङाँहत रुयो   
  ङाँहतेम रुएँ  
  ङाँहनी रुयोउ  
  ङाँहबो रुन्छ  
  ङाँहमे रोयौ  
  ङाँहशोे रुईयो  
  ङाम्स्यो लागेको (नून, चिनी, आदि) Tasty
  ङाशा प्रेक तोहचा रुएर आसु खसाउनु  
  ङाशा प्रेक मंतोको रुएर आसु नखसाऊ  
  ङाशा प्रेकमतोकेन रुएर आसु नखसाउनु होस्  
  ङाशोनु प्रेक रचा रुदाँ आसु लाग्छ  
  ङासि मङाचा रुदै नरुनु  
  ङोईत ईन देवी सकेहतेन पहिला तपाईको कुल देवता पुकार गर्नुहोस्  
  ङोईत ईन योब्र कुब्रोकल फुम नाँहत निकबाक पने पहिला तपाइको कुलदैवलाई आज पूणिैमाको दिन चोखो मुखमा धुप धुवार गरुन
  ङोईत केर जिचे बाहक तुई पहिला कोकोकोला पिऊ  
  ङोईत खमे ज पहिला भात खाऊ  
  ङोईत खमे थुहल्य पहिला भन्सा गरौ  
  ङोईत खिँह सिलचा पहिला घर लिप्नु (घर लिपपोत गुर्न)  
  ङोईत चिहमशो तुई पहिला दुध पिउनु  
  ङोईत जिच हौ बाहक तुई पहिला सरर्ब पानी पिऊ (ओरेन्जजुस)  
  ङोईत जैतुई ङाँ सिल पै खाना खाएरनाच गान गरौ  
  ङोईत ताँगे पै पहिला बात गरौ   
  ङोईत पिदार नामदार पतेक गे पे पहिला चोखो धूप धुवार गर्ने काम गरौ  
  ङोईत बुहशा ताँहगे पतेक गाईदा पै पहिला भेला भएर बात गरौ  
  ङोईत मार पचा  पहिला के गरौ  
  ङोईत लाहमज कुहमज थुल्य पहिला खाजा भुजा खुवाऊ  
  ङोईत शाहमतुई पहिला जाँ पिउनु  
  ङोईत शेरसो तुई पहिला रक्सिँ पिउनु  
  ङोईत होशो बाहक तुई पहिला चिया पिउनु  
  ङोने कोहईच दुइमशा प्रदेन सुनुवार वंश चंखो लाज नमानि आफ्नो बोली भाषा सुनुवार संस्कृति नर्बिसनुहोस्
  ङोने म पाउ लाग मान्नु हुदैन शरम गरे दुःखी होला भनेको  
  ङोने म मने लाज शरम नगर  
  ङोने म रिहपंशो लाज के हो ? ठुलो हानी अनेकौ दुःख होला  
  ङोने समेन लाज शरम हराउ  
  ङोनेमार शेत  लाज शरम नमान्नु होस् सदा सम्झना गरे लाभ छ  
  ङोहईत जाउँ पहिला खाऊ   
  ङोहईत जाने पहिला खानु होस  

   

  च,चा,चाे,चु,ची
  चप्फू हाँडी  
  चाँ केश Hair
  चारनाक पेशाव Urine
  चिनु अझै A little more
  चिहतेम थापे  
  चिहब ज्या ढडाल्नु  
  चिहब ज्यो चराको गुँड  
  चिहमशो दुध  
  ची ढाड, पछाडिको भाग Back
  चीर्स जिरेल, सुरेल Jirel, Surel
  चुबलु चुल्हा अघेना  
  चेहँम चाल्नु (पिठो चाल्नो)  
  चोपचा सुन्निएको घट्नु To shrink
  चोयो गाला Cheek
  च्यास्यो टर्रो Tasteless, sour, ill tempered
  च्योहङ्ग बिनायो  

   

   ज,जा,जी,जु
   जाम्जा झोला Bag
   जिज चिनी sugar
   जिजी गुलियो Sweet
   जूहरमी बिजुली Electric Light
   जूहरमी बिजुलि  
   जूहामी जुहतौउ बिजुलि चम्कियो  
   जेँरर ऋण Debt
   ज्याहम भाँडा dishes
   ज्याहरनाँ खरेनो (झाङ)  
   ज्यिकोक भसङ्ग हुनु (तर्सीनु)  
   ज्यूरा मिहचमर्हाइसे दाइने आँखा देखि  
   ज्यूरा मिहचमर्हाइसे दाइने (दाहिने)  
   ज्यो गुङ  
   झज् खुर Hoof

    

    ञाँ/एको आःमा यो आफैं Itself

     

    ट,टे,टाे
    टंकार थाक्री कागियो, तान बुन्ने सस्जाम् Loom
    टेमु कुईना Elbow
    टोहड गाँड  

      त,ता,ति,तु,ते,ताे
      तशो देखेको  
      तस रुपिया  
      तहनिम थाप्छन्  
      ताइईमिम दुख्छन्  
      ताकल माथिलाई  
      ताङाहँ माथिको  
      तापला हातकेला  
      तापला माथि  
      ताप्ला हत्केला Palm
      तामसिब चाखिन्छ  
      तामो माथि  
      तास्ला चन््रमा Thread
      ताहईमिमि दुख्छ  
      ताहकमेडा थठापे र   
      ताहकमेल थाप्नु कि नथाप्नु  
      ताहचा थाप्नु  
      ताहचा थाप्नै आटे  
      ताहचा थाप्नु  
      ताहचाको पैसा  
      ताहता देखे  
      ताहता देख्यो  
      ताहतेक थाप्ने  
      ताहतेम थाप्नु थापोस्  
      ताहतेम थापे  
      ताहतेम है ताहतोम थापे है थापे  
      ताहत् कुन  
      ताहनिहम थाप्छन  
      ताहने थुहमतेम थापि सके  
      ताहपचा बजाउँछन्  
      ताहपला फोटो, नक्सा, चित्र  
      ताहबामा बहत थाप्दो रहेछन्  
      ताहब्रा थाप्यो  
      ताहमनीम चिउरा  
      ताहमपतेम बजाउनु  
      ताहमेह देखे  
      ताहशो थापेको  
      तितोह टिका  
      तिपि संसार, पृथ्वी  
      तिपि डाँ राहिज संसारको राज्य  
      तिरही जुग जुगलाई राम्रो  
      तिरही दिर्गायु होस, दिगो रहोस  
      तिलतेहम हटाऊ, पन्साऊ  
      तिलिह  हटाँउछु  
      तिलेन फोहोर हटाएको   
      तिहच थाम्नु, रोक्नु  
      तिहनुङ्ग हटाए, पन्साए  
      तिहमचा ढाल्नु लगाउनु  
      तिहमचा ईशवर सँग ठूला डर छ  
      तिहमतेम णल्ने  
      तिहमनिम ढाल्छन   
      तिहलनि हटायिस, पन्साइस  
      तिहलशो रुख ढाल्नु  
      तु टसासला चन्द्रमा जून  
      तुगुच् आधारात Mig-night
      तुप्तेल काँमी Blacksmith (Kami)
      तुहङ्गलु (तुगुलु) थुन्से (टोकरी)  
      तूचा पिउनु  
      तूचा डाँ पिउने र  
      तूतेक पिउने  
      तूतेम पिए   
      तूशो पिएको ?  
      तूहबमामाँ बाहत पिउँदो रहेछन  
      तूहरग बल गिहमशा चियान रहेछ भूत सम्झेर भाग्यौ  
      तूहरत दोचा चियान खन्नु  
      तूहरत बाहत चियान रहेछ  
      तूहरम दोमतेम चियान खने  
      तूहरस चियान, समाधि  
      तूहरस तःपईहपचा चियानमाथि नसुत्नु  
      तूहरस तशा महिचा चियान देरखे नडराउनु  
      तूहरस मथेहचा चियान नटेक्नु  
      तूहरस होइृसौउ चियान खाडल परयो  
      ते के कुन  
      तेई हेल्ल जतासुकै जावोस  
      तेक ? कहाँ ?  
      तेक एरा कहाँ तेरा  
      तेके कुन चे (कुनलाई)  
      तेके कल थुन्नु, निशान, पूर्ण बिराम चिन्ह  
      तेके कल ? कुनलाई हो (कुन चैलाई) ?  
      तेकेकै बाहल कुनै होस, सुनसुकै होस  
      तेको ? तेके ? कुत ? प्रश्न ?  
      तेको मे ? कुन चाहि ?  
      तेरजा बैक  
      तेरजा मि केट बोर्हनि पैसा, रुपिया धन  
      तेरजा मि केट मवोदू बैकमा पैसा राख्यो ?  
      तेह तेक रोक्ने  
      तेह मे ते कहाँ हो कहाँ  
      तेहकेन थुनेको  
      तेहचा थुनिदेऊ  
      तेहचा चिहतेम रोक्नु आँटे  
      तेहचा चिहशी रोक्नु आँटेको  
      तेहतू बन्द ग¥यो  
      तेहतेम रोक्यो, रोके  
      तेहनिम थुन्छन्  
      तेहबात बन्द गर्दोरहेछ  
      तेहबो बन्द गर्छ  
      तेहशा बोहईतेम रोकि राखे (रोकि राख्नु)  
      तेहशो थुनेको  
      तेहसितेक बन्द हुने  
      तेहसिनिम बन्द हुन्छ  
      तेहसिब  बन हुन्छ (बन्द)  
      तेहसिशो बन्द भएकाृ  
      तैतेक मे पिऊ, पिउने हो  
      तैनी ? पिऊ ? पिउनु भो ?  
      तो तान  
      तो तान (लुगा बुन्ने तान)  
      तो खाल लुगा बुन्ने तानको सामानहरु  
      तो प्राचा तान बुन्नु  
      तो प्रोङ्गने तान बुन्नु होस  
      तो प्रोङ्गोे तान बुन्न  
      तो प्रोतु तान बुन्यो  
      तो प्रोतेक प्रहमसे तान बुन्ने काँङ्गो  
      तो प्रोतेमँ तान बुने  
      तो प्रोहनिम तान बुन्छन्  
      तो बाहत हन वो प्रोचा तान छ भने लुगा बुन्नु  
      तोबाहत घोच्दो रहेछ  
      तोशो राको, पुल्ठो  
      तोहकेने खसाउनु होस (खसाल्नु)  
      तोहचा थुक्नु, थुक  
      तोहच्चा घटाउनु, खसाउनु  
      तोहतेम खसाएँ (खसाउनु) घटाए  
      तोहननि ? घटाउनु हुन्छ ? खसाउनु हुन्छ ?  
      तोहनि लपेटयो ?  
      तोहनेवे घटाउने, घटाउँछौ  
      तोहबना उचार, चटनी  
      तोहलचा लपेटनु बेरनु  
      तोहलता लपेटे  
      तोहलतु लपेटयो, बे¥यो  
      तोहलतेम लपेटे, बेरे  
      तोहलनिम लेपटेछन  
      तोहलबामा बाहत लपेटदा रहेछन  
      तोहशो खसाएको घटाएको  
      तोह्रशो लपेटेको, बेरेको  

       

      थ,था,थि,थु,थाे
      थचा मुर्छा पर्नु Faint
      थमोदे चाखि हेरत  
      थाँमश्यो हिसि मङाम नुन चाखेको लागेन  
      थाक राम्रो  
      थाक किसि मंडाँम राम्रो नुन लागेन  
      थाक जिज मँडाँमद राम्रो गुलियो लागेन  
      थाक जिजी अंख माडाँमद राम्रो चिनी लागेन  
      थाक मंडाम राम्रो लागेन  
      थाक मंदाहरद राम्रो सुहाएन  
      थाक मंरिमँ साह्रै राम्रो भएन   
      थाक मंरुबु राम्रो बुझनु  
      थाक मज्यूम राम्रो कर परेन  
      थाक मपाहम राम्रो गरेन  
      थाकपा सुत डोरी  
      थाकपा बि बस्तु पाहईचागे गेहब सुत डोरीले गाईबस्तु बाध्नु काम दिन्छ  
      थाकपा लाईशो बाहब सुत डोरी लामो हुन्छ  
      थाचा मंगेने घोच्नु नदेऊ  
      थाचा मंगेने ताच्छन  
      थात्ला मुंग्रे Hammer
      थापचा तिरनु  
      थापतू ति¥यो  
      थापतेम तिरे (बुझाए)  
      थापनिम तिरछन्  
      थाब दाम्ला Rope for trying animals
      थाबने थुमँतेम तिरी सके  
      थामँचा चाख्नु  
      थामता हिसो मइनम चाखे नुनु लागेन  
      थामतेक ? चाख्ने ?  
      थामतेम चाखे  
      थामशयो दूहच मङाम चाखेको खोरखानी लागेन (पिरो भएन)  
      थामश्यो चाख्यो  
      थाशा गाहत छाछेर हिँडयो  
      थाश्यो तोछेको  
      थाहब दामलो, डोरी  
      थाहब थम पूहईसुके किरसिब दामला विशेष पाटको बाटिन्छन  
      थाहब प्ुहसुके किरचा दामला पाटको बाटनु पर्छ  
      थाहब बि ब्याफ पाहईतेक दाला गाईगोरु बान्ने  
      थाहब बिपार्हइतेक दामला (पशुहरुलाई बाँध्ने)  
      थाहबपला ग्रकेपो किरनिम दामला बाँसको चोयाको बाटछन्  
      थिहँसायि लडे  
      थुउसु खोकी Cough
      थुकु काख  
      थुकु काख  
      थुहस खोकी  
      थुहुसु पाता, थुहसु पाँहईसायि खोकी लाग्यो  
      थोगा घोच्छ  
      थोगा श्यूश मिहश मि थेहनिम डोको विशेष आइमाइ (स्त्री) ले चलाउने गर्छन्  
      थोगाँ डोको  
      थोगाँ डोको  
      थोगाँ कुरचा डोकोका बोक्नु  
      थोगाँँमि मार पशोनु दुहमंब डोकोमा जे गरे पनि हुन्छ  
      थोगाँमि कर कूरचा डोकोमा भारी बोक्नु  
      थोगाँमि कूर कुहरचा रिमवाह ? डोकोमा भारी बोक्नु सुहाउँछ  
      थोगाँमि शी कूरचा डोकोमा दाउरा बोक्नु  
      थोगामि कूर कूहरचा सापी डाकोमा भारी बोकन्ु सजिलो  
      थोचा चिहतेम घोच्नै आटे   
      थोचा पो खौई मंम्मै सुगुर घोचेको होइन  
      थोचा मदुहम्मबो घोच्नु हुदैन  
      थोतु घोच्यो  
      थोतेक घोच्ने  
      थोतेम ? भोचे ?  
      थोशयो पो बेहब घोचेको सुगुर पर्छ  
      थोहचा घोच्नु  

       

      द,दा,दि,दु,दाे
      दक तालु थिच्नु  
      दक रोहचा देैलो बाहिर (ढोका बाहिर)  
      दग मूल खाम्बा  
      दचा मनदपर्दै सुहाउँदिलो  
      दतेम/दातति द्दन  
      दम एकदम सुहाउँदो  
      दयाम्सी घर्ती Gharti
      दर लेहशो चिठ्ठिक्क परेको  
      दश रुपैँया (नोट) ताप्ला निअ्सी 10 Rupees (Paper)
      दश्यो थाक्यो  
      दसाङा थाकेर  
      दसाबाहत थाकेछ  
      दसाबाहत  थाके (गले)  
      दसोर ध्रब तारा  
      दाफन्त घाम  
      दालोहच्च जुनकेरी  
      दाहइनिम थाक्छन्  
      दाहतेम मन परेको  
      दाहतेम सुहाउनु (सुहाए)  
      दाहनीम मन पर्छन  
      दाहरनिम सुहाउँछन्  
      दाहरशोह राम्रो सुहाउँदो  
      दाहरशोह सुहाउँदो, सुहाउदिलो  
      दाहुबमा बाहत मन पर्दो रहेछन्  
      दाह्ररो मन परेको  
      दिँसित तनकिसक्यो  
      दिँहन फेद, तल किनारा  
      दिँहसिचा तनकियो  
      दिँहसिने नूहँफत तकिसक्यो  
      दिईसा भोली Tomorrow
      दिङ्ग गालु तालुमा टेक्नु  
      दिम्ला पैतला Sole
      दिशा दश हजार देवकुलको लागि पकाएको जाँड  
      दिसा निरर्थी भोलि/परसि  
      दिस्का कत्तिको ? How much ?
      दिहँपे थाक्नु  
      दिहँपे दिहँपचा तालु  
      दिहँपे÷लिक्यू तालु Palate
      दिहँमला पैताला  
      दिहपे थेहचा थाके  
      दीःसा नादो भोली बेलुकी Tomorrow  night
      दीःसा माःती भोली दिउँसो Tomorrow at day
      दीई सुनी भोली बिहान Tomorrow morning
      दुई रुपैँया खुँड्निअ्सी 2 Rupees 
      दुगुङ्गशिल पूर्खेलि नाचको नाम ँदुगङ्गँ  
      दुघिरी पारौहचा मिल्नेगरी सिक्नु  
      दुचा मिल्नु  
      दुतक मिलौ  
      दुतकलो मिल्ने कुरा  
      दुतेकलो पने मिल्ने कुरा गर्न होस  
      दुतेकलो पनेन मिल्ने कुरा गर्नुहोस्  
      दुतेकलो पाउ मिल्ने कुरा गर  
      दुतेकलो पाउवो न मिल्ने करा गरन (गरौ)  
      दुतेकलो पाहँईसाम मिल्ने कुार गर्नु भए  
      दुतेकलो पाहँईसास मिल्ने कुार गर्नु भयो  
      दुतेकलो पाहमतेम मिल्ने कुरा गरे  
      दुतेम मिलेको  
      दुशो मिलेको  
      दुसास मिल्यो  
      दुहइृबा मूतेम मिलजुल गरे (मेल मिलाप)  
      दुहईनिम (दुहुईनिम) मिल्छन्  
      दुहईबुसा मिलेको  
      दुहच्च खोरसानी  
      दुहरचा उत्रनु, कुदन्  
      दुहरतेम उत्रियो  
      दुहरनिम उत्रिन्छ  
      दुहरशो उत्रेकोे  
      दुहलसाउ उखल्यो  
      दुहलसिब उखाल्नु, उखेल्नु  
      दुहुरबिच सुनुवारको थर दुर्विच  
      दूहच खोरसानी  
      देले छानको जाँड Filtered food grain juice
      देले कुचुङ सुनुवार सँकृतमा जाडलाई देलेकचुङ भन्छन्   
      देल्ली कण्डो, पुतो Hip
      देव जस्तै Like
      देवी देवता  
      देहच कुरकुच्चाले टेकि दिनु  
      देहपचा भक्कै हाल्नु  
      देहपाइचा÷वेहपचा अबिर हाल्नु  
      देहम देह्रम कुल्चि टेक्नु  
      देहलचा थुप्रिनु (थुप्रो थाक)  
      देहलतेम थुप्रिए  
      देहलनिम थुप्रन्छन्  
      देहलसिशो तनकनु  
      दो पाँइ कसरी  
      दोईसिब थाकिन्छ  
      दोक ढक्कै  
      दोचा खन्नु  
      दोचा खन्नु  
      दोतेम खने  
      दोथमे दोश्रमे कसरी हो कसरी  
      दोमो कत्रो (कतिको)  
      दोर्हइने थुपलेम खनिसके  
      दोर्हइने थुपलेम ठिँङ्ग  
      दोशो कति  
      दोस्यो कति ? How much ?
      दोह राहपचा ठिँङ्ग उभनु  
      दोह राहपतेम ठिँङ्ग उभे  
      दोह राहबामा बाहत ठिँङ्ग उभदोरहेछन्  

       

      द,दाे
      र्दोहइनिम खन्छन्  

       

       न,ना,नि,नु,ने,नाे
       नंकमा औंसी Dark fort-night
       नंकमा औसी  
       नक नयाँ New, Just now
       नकमाँ नि निक बाहक पचा औसीमा विहानै पितृहरुलाई जल धुप दिनुपर्छ  
       नफा कान Ear
       नष् नसा Vein
       ना सूर्य Moon 
       नाँह घाम झुल्कियो  
       नाँह  दाफन्त उम्रनु उदाउनु  
       नाँहईत छेपारो  
       नाःती दिउँसो Day
       नाःदो राती Night
       नाःनाःत अघि दिउँसो Today
       नाःसुनी अघि बिहान This morning
       नाकसो पुजारी Priest
       नाफा ह्रोमत मेरो काम सुनियो  
       निम्स गिदी Brain
       नीकखा पलक Eyelid
       नीथ पर्सी Day after tomorrow
       नीथ नाःत पर्सीको दिन Day after tomorrow
       नीथ नाःदो पर्सी साँझ Day after tomorrow evening
       नीथ सुनी पर्सी बिहान Day after tomorrow morning
       ने नाक Nose
       नेँने नेँनहे पिलोको पिप  
       नेख सिगान Snot, nasal Mucos
       नेख सिङ्गान  
       नोप् नाम्लो, फिता Band round forehead for carrying loads on back
       नोस नक्कल Immitation, copy
       नोस नक्कल  
       नोस पाहईनिम नक्कल पार्छन्  
       नोस पाहमतेम नक्क पारे  
       नोसपा कुहमसो पाहमतेम नक्कल पारी गीत गाए  

        

       प,पा,पि,पु,पाे
       पला बास  
       पा तरिका बताउने(यसरी त्यसरी) Way
       पाँच रुपैँया खुँड्ङा 5 Rupees
       पाँच रुपैँया (नोट) ताप्लाका 5 Rupees (Paper)
       पाँच सय रुपैँया (नोट) ताप्लाका ग्रो 500 Rupees (Paper)
       पालपोल छेपारी, पिडौला Calf (of leg)
       पाहा फिला Thigh
       पाहा फिला  
       पिकी हरु Plural, suffix
       पिया टाउको Head
       पिया सेती कपाल दुःखयो (टाउको)  
       पिया स्यचा दटाउको दुख्नु Head-ache
       पीपीच ख्युख्युले, कठमिरे Rotten
       पुरिवह डुङ्गा, पानी जहाज, जङ्गो नहाज नाउ  
       पुहईनु रेहेइनु रिङ्गटा चल्नु  
       पूmरिवह ङुङ्गा Boat
       पूहपसि असिनाह  
       पेरा देब्रे  
       पेरा खोहइली किरसेत देब्रे खुट्टा बछारिन्छ  
       पेरो (पेर्त) पश्चिम  
       पेरोताँह कुईरो  
       पेरोनाँह उत्रर उभो(उच्चास्थान (माथि)  
       पैत कतुवा Loom
       पो सुगुर घोचेको होइन  
       पोच् घुँडा Knee
       पोले गुहार anus
       पोहङ लोठा  
       प्रफ भुत्ला Feather
       प्रशार तुमसीको दुलो Hole
       प्रुफ्सो कागियो Comb
       प्वाँइब झाँक्री Conjuror

        

       फ,फा,फु,फि,फाे
       फरे बज (घट्याज)  
       फरे बज्र (बजर)  
       फरे आहँफुतस फरेमिआहफतु बंजले हान्यो  
       फश हावा  
       फश पाहात हावा चल्छ (लाग्छ)  
       फशशिवोर रुखपातले गीत गाएको फशशिवो (आँधिबेरीमा रुख पातबाट निकलेको शब्दालाई रुखपातले गाएको भन्छन् ।)
       फशीवोर पाहपतु आँधिबेरी चल्यो  
       फशोवोर आँधिबेरी  
       फस्य् हावा Country
       फिकौली धागो बेर्ने त्रिकोण  
       फिम्ला दुई हात बाँधेर बस्नु Clasping
       फुङ्लु ढुगा Wind
       फुमा पूर्णिमा Bright fort-night
       फुमाँ पूर्णिमा (पूर्णे)  
       फुमाँ नियो याब्रे कुब्रे कल निक बाहक पचा माहल्बा पूर्णिमामा पनि हाम्रो कुल पिर्तलाई बिहानै चोखो पानी धुप चडाउनुपर्छ
       फुहईलु ढृुङ्गा  
       फुहङ्गलु ढुङ्गाहरु  
       फूँ हिउँ Snow
       फूँह हिँउ  
       फूँहयित्त हिँउ प¥यो  
       फूस्र्यी तुसारो Mist
       फेफे तमतमाइलो/उगाल Bad Taste
       फेबृ् दमाई Tailor (Damai)
       फोह गाडी Vehicle
       फोह कार टयाक्सी (गाडी)  
       फ्राँ पखेटा Wings

        

       ब,बा,बि,बु,बाे
       बफल काखी Ar-pit
       बलेप्चो÷ब्रेप्च औला Finger
       बल्ल भू्त (पिसात)  
       बल्ल शिल भूत प्रेत  
       बल्ल शिल रचा (राहर्पूव) डरले आङ्ग जिउ फुल्छ  
       बल्लशिल भूतप्रेत लागेर बिगार हुइन्छ   
       बल्लशिल रचा आङ्ग फुल्छ  
       बा ज्या कुखरा पोथीको ओथ्रा (गुँङ)  
       बाँचेर सदबीउ, पल्पीउ A mixed wheat & rice
       बारोनाँह हिँउ (बरफ)  
       बारोनाँह पेरो ताराहरु चम्के  
       बाला कुम Shoulder
       बि गाई  
       बुलु कमेरो White-earth
       बृस साँप  
       बृसपुक कीराहरु (कीरा जाति बुझिन्छ)  
       बृहबृह गडयाङ्ग गुसुङ Thunder-strom
       बृहबृह गडयाङ्ग गुड्ङ्ग  
       बेल्ला लुगा भुण्ड्याउने Hanger
       बेसा धेरै, थुप्रो A lot of
       बोरो पूर्व, सूर्य झुल्किनु  
       बोरोनाँह अस्ताउनु  
       ब्रपाईवो झँक्री Conjuror
       ब्राह–लिब्री धनु काँड Bow & arrow
       ब्राहस, ब्राहसु कुच्चो  
       ब्रोलत फुटयो  
       ब्रोस्यो मिठो Delicous

        

        म,मा,मि,मु,मे
        मङक्लि नरुवोस  
        मङहिकी न रु (नरौऊ)  
        मङहिकेने नरुनुहोस्  
        मङाम्स्यो नलागेको Tasteless
        महिँङ्गने झुल्कियो  
        मिच आँखा Eye
        मिलाह झलाक झिलिक Lightning
        मिलाह झालक झिलिक्क ग¥यो  
        मिलाह चुबलुमिला बिजुलि झालक झिलिक्क ग¥यो  
        मिस्का त्यत्तीको Much more
        मीलु पुच्छार Tail
        मीसमूर स्वास्नी मान्छे Women, Ladies
        मुदला÷लाँ बाटो Way
        मुलाती आज Today
        मुस असिना Hail
        मूँपसे (मुरसो) असिता  
        मूत्थ पूर्व  
        मूत्थ बादल लाग्यो  
        मूत्थक्षेल तारा चक्यिो  
        मूर मान्छे Man
        मूूत्यक्षोल वर्षा, पानो प¥यो  
        मेँचाकुद्द छाद आयो (उल्टी आउनु)  
        मेँचो छादनु (उल्टी)  
        मेरामी त्यसले÷उसले by It
        मैत पुरानो Old 
        मोस्यो त्यत्ति That much
        मोहर (५० पैसा) फेब्रे 50 paisa
        म्या, आँःमा तिनले÷त्यसले÷उसले Himself/Herself
        म्याँःमी तिनले÷त्यसले÷उसले by him/by her
        म्याचा बान्ता गर्नु Vomitting

         

        य,याे,यु
        यूरा गुई रोहमँसाउ दाइने हात बटा¥यो  
        यो पनि Also, even
        योइली चिउँदो Chin

         

        र,रा,रि,रू,रे,राै
        रगेवागे कोक्याएको Itching taste
        राँ शरीर Body
        राँकु काठको आरी Wooden Container
        राँह खाईत शरीर दुख्यो  
        राँह बोहराबो भूतप्रेत लाग्छ  
        राङले धागो सगाल्ने बाँसको यन्त्र  
        राज्ञ देश Sun
        राहमँसाउ बटा¥यो  
        रिला ईन्द्रेनी Rainbow
        रिला इन्द्रेणी  
        रिहङ्गो रिङ्गटा  
        रिहङ्गो थिहँसायि रिङ्गटा चल्यो  
        रीना गन्ध smell
        रीब तामाङ Tamang
        रु बारी, जग्गा, जमिन Land
        रुपैँया (१ रुपैँया) खुँड 1 Rupee
        रुश हड्डी  
        रुस हड्डी Bone
        रेउ आकाशे पानी, झरी Rain
        रेउ रेउयित्त वर्षा,पानी प¥यो  
        रेहँ माकुरा  
        रेहच्ये मालिङ्गो  
        रोई पाता बिमार भए  
        रोग भिर Steep rocky place
        रोहमँचा बटारनु  
        रौँक (रुँक) राई Rai

         

        ल,ला,लु,ले
        मन पर्सु  
        लक्च घाँटी Throat
        लगा पित्री पुजा गर्ने ठाउँ Place for worshiping ancester
        ला मात्र Only
        लालो पुजारी Priest
        लुगेर मुटु Heart
        लुजे सियो A spinning stick
        ले जिब्रो Tongue
        लेहँ हो ममत जिब्रो सुनियो  
        लोली कानको लाजि  
        लोलो वृहत कानको लाजि फुटयो  
        ल्याँज् नेवार Newar
        ल्याँबु मानेकोर्सी  
        ल्याबु कानेकोर्सी  

         

        व,वा,वि
        वा लुगा, कपडा Needle
        वाँक पानी  Water Earth
        वाइ की ब्रेच्चा आँतसवाजी पर्नु To afraid
        वाईस आल बच्चा Boy
        वाईस मूर लोग्ने मान्छे Gents
        वाक्य. वन जंगल Forest
        वादेमी देवता God 
        वारसिचा एकदम राम्रो  
        विल (गसु) असुनाह  

         

        श,शा,शी,श्या
        शह शीक फशशोवोर पाहपतु रुखपात झारपातले गीत गोयो भन्छन्  
        शाहदेर जुठा  
        शाहदेर मूति जुठो उछिटोयो (छरियो)  
        शाहलबू दारी  
        शी दाउरा  
        श्याँ नि To give emphasis or to put interrogation
        श्युङ्ग पानीजहाज Ship
        श्युङ्ग पानी जहाज डुङ्गा  
        श्यूस बढ्ता, ज्यादा More 
        श्यो मुख Mouth

         

         स,सा,सि,सु,साे
         सपु नाइटो Navel
         सम्ज् शेर्पा, भोटे Sherpa
         सयरोरी नुन राख्ने ढुङग्रो Bamboo piece to keept salt
         सरिङ्ग आकाश Sky
         सरिङ्गमि बृहबृह पाहपतु आशमा गडयाङ्ग गुड्ङ्ग  
         साँबु निकोर्सी  
         साँबु नाःत निकोर्सीको दिन  
         साँबु नाःदो निकोर्सीको साँझ  
         साचा निको हुनु To recover
         सानाक्स्यो उगाल आएको The poison which come from a copper or brass vessel, funny taste
         सावेर अस्ती Day after yesterday
         सावेर नाःत् अस्ती दिन Day after yesterday night
         सावेर नाःदो अस्ती राती  
         सावेर सुनी अस्ती बिहान Day after morning
         सिनाःती हिजो Yesterday
         सिनाःत् सुनी हिजो बिहान Yesterday morning
         सी ती छारे रोग Epilepsy
         सीःनादो हिजो राती Yesterday night
         सीम आल केटी Giral
         सुईगी ओठ Lip
         सुकी (२५ पैसा) सेवले 25 Paisa
         सुनी बिहान Morning
         सुलु लिङ्ग Male organ, penis
         सूई सूई जुङ्गा  
         सूहरब मौरी  
         सूहरब पूखिह मौरीको गुड  
         सोंप/तुँबुर गुरु्ङ्ग Gurung
         सोःसो कुहिएको जसतो गन्ध Rotten smell
         सोना योनी Female organ, vagina
         सोर तारा Star 
         सोर ब्रत हिँउ प¥यो  
         सोरब्रतेम असुना  
         सोर्ब् फोक्सो Lungs
         स्तौउ अरिङ्गगल  
         स्यरुप् ब्राहमण Brahmin
         स्यले धागो  Cloth 
         स्याँफे च्यापु Maxilla
         स्युरुप् कली ब्राम्हणलाई To Brahman
         स्यूर गर्धन Neck
         स्योक्रे जुँगा Mustache
         स्वाके कुखुराको गाँड, गोजेरो  

          

         ह,हा,हि,हु,हाे
         हल्फा–गिल्पफ/सफा पात Leaf
         हामबो सुनिन्छ  
         हास्र्यो खिराएकावे Bitter taste
         हिँ नि ? अँ डराए  
         हिँचा डराउनु (डर)  
         हिँमारु (ख्रितु) भूकम्प (भुईचालो)  
         हिँमारु÷खिनु भुकम्प Earthquake
         हिँशा राँह बोहरबो डरायो  
         हिइको स्वाँ स्वाँ हुनु, धम्की Asthma
         हिसि नुन  
         हुँग्रो करङ्ग Rib
         हुस्य् रगत Blood
         होपा बाहस अमलिसोको कुच्चो  
         होमचा सुनिनु  
         होम्चा सुनिनु Swelling

          

        क्ष

         क्ष
         क्षूर पखालो  
         क्षूरपाता पखालो गरे (गर्नु)  
         क्षेत्रर फुरु  

          

        त्र

         ज्ञ

          मान्छेको जात विशेष (Caste)

           मान्छेको जात विशेष, Caste

            

           स्यरुप् ब्राहमण Brahmin
           केंगेर क्षेत्री Kshyatri
           क्वाँइच् सुनुवार Sunuwar
           ल्याँज् नेवार Newar
           सम्ज् शेर्पा, भोटे Sherpa
           कला मगर Magar
           रीब तामाङ Tamang
           चीर्स जिरेल, सुरेल Jirel, Surel
           तुप्तेल काँमी Blacksmith (Kami)
           फेबृ् दमाई Tailor (Damai)
           दयाम्सी घर्ती Gharti
           रौँक (रुँक) राई Rai
           सोंप/तुँबुर गुरु्ङ्ग Gurung
           कुश्युलनोव् सार्की Cobbler

          नम्सकुम्स, नाता सम्बन्धि, Relations

           नम्सकुम्स, नाता सम्बन्धि, About relations
           किक् बाजे Grand father
           किकम्/पिप्मि बजु Grand mohter
           आफ्फो बाबु Father
           आँम् आमा Mother
           तौ छोरा Son
           तमी छोरी Daughter
           चच् नाती/नातिनी Grand son/daughter
           स्यिउ सोसुरा Father in law
           स्यिमी सासु Mother in law
           चैमी बुहारी Daughter in law
           रिउ देवर Husband's younger brother
           लोभ माई Brother
           रेनम् सौता Co-wife
           छेमा सानीआमा Mother's younger sister
           ठल्मा ठुलीआमा Mother's elder sister
           पुसई फुपाज्यू Father's sister's husband
           वास्र्च साथी Friend
           वाँइस लोग्ने Husband
           मीस्य् स्वास्नी Wife
           वाइँच रण्डो मान्छे A libertine
           मीच रण्डी आईमाई Prostitute
           नुपो बहिनीज्वाई Brother in law
           नूम बुहारी (भाईको श्रीमती) Brother's wife
           पुँईलरी भिखारी Begger
           आवा जेठाज्यू Husband's elder brother
           याच् भतीज Brother's son, nephew
           याम् भतीजी Brother's daughter, niece
           खुउस्यो/खल्पा बुढा Old person
           मीकमी नन्द Husband's younger sister
           खुउस्यो/खल्पी बुढी Old women
           चैवा छोरी/ज्वाई Son in law
           युई पँलाती Son of grand son
           आल बच्चा Baby
           आलष्याल केटाकेटी Children
           रेनो जार Step-husband
           हजुम सम्दी Daughter / Son in law father
           माँङ्ग समदेनी Daughter / Son in law
           आउ/वौ जेठा/जेठी Elder
           पोपो जेठा बाबु Great father (eldest)
           पोपोम् जेठी आमा Great mother
           कुकु मामा Maternal uncle
           कुकुम माइजु Maternal aunt
           चेल्फु फुपु–फुपा Father's sister
           बुकुलु दुधे बालक Kid (baby)
           आवाम् जेठानाी Husband's sister in law (elder)
           रिवोम् देउरानी Husband's sister in law (younger)
           ङारबा ठेम्बर, दोग्ला Cross-bn
           रौईस्च हरामी, बदमास Crook

          नाःत, दिन, Day

           दिन, बार, नाःत, िसन, Day, month
           सुनी बिहान Morning
           नाःती दिउँसो Day
           नाःदो राती Night
           तुगुच् आधारात Mig-night
           नाःसुनी अघि बिहान This morning
           नाःनाःत अघि दिउँसो Today
           अपो नाःदो भरे बुलुकी Tonight
           दिईसा भोली Tomorrow
           दीई सुनी भोली बिहान Tomorrow morning
           दीःसा माःती भोली दिउँसो Tomorrow at day
           दीःसा नादो भोली बेलुकी Tomorrow  night
           नीथ पर्सी Day after tomorrow
           नीथ सुनी पर्सी बिहान Day after tomorrow morning
           नीथ नाःत पर्सीको दिन Day after tomorrow
           नीथ नाःदो पर्सी साँझ Day after tomorrow evening
           साँबु निकोर्सी  
           ल्याबु कानेकोर्सी  
           साँबु नाःत निकोर्सीको दिन  
           ल्याँबु मानेकोर्सी  
           साँबु नाःदो निकोर्सीको साँझ  
           मुलाती आज Today
           सिनाःती हिजो Yesterday
           सिनाःत् सुनी हिजो बिहान Yesterday morning
           सीःनादो हिजो राती Yesterday night
           सावेर अस्ती Day after yesterday
           सावेर सुनी अस्ती बिहान Day after morning
           सावेर नाःत् अस्ती दिन Day after yesterday night
           सावेर नाःदो अस्ती राती  
           गवेर अस्ती अस्ती  
           नंकमा औंसी Dark fort-night
           फुमा पूर्णिमा Bright fort-night
           चेरेनाःत आइतबार    Sunday
           तासनाःत सोमबार    Monday
           रिमसनाःत    मंगलबार    Tuesday
           दुमसनाःत    बुधबार    Wednesday
           रेलफनाःत    बिहीबार    Thursday
           होलफनाःत    शुक्रबार    Friday
           गिलफनाःत    शनिबार    Saturday
           गिगिच्    बैशाख    Apr/May
           जिम्नाच्    जेठ    May/Jun
           हुब्नाच्    असार    Jun/Jul
           खुब्नाच्    श्रावण    Jul/Aug
           जिलोच्    भाद्र    Aug/Sept
           बुरोच्    असोज    Sept/Oct
           ग्युरोच्    कात्तिक    Oct/Nov
           हासोच्    मंसिर    Nov/Dec
           ग्युरिच्    पौष    Dec/Jan
           ङरिच्    माघ    Jan/Feb
           फुरोच्    फागुन    Feb/Mar
           गिलोच्    चैत्र    Mar/Apr

            

          रोइमाइत, रोगभेद, Disease

           रोइमाइत, रोगभेद, Disease
           थुउसु खोकी Cough
           म्याचा बान्ता गर्नु Vomitting
           खाइस्चा दुःख्नु To pain 
           पिया स्यचा दटाउको दुख्नु Head-ache
           गार घाऊ Would 
           सी ती छारे रोग Epilepsy
           डिको हिककफ Hiccough
           हिइको स्वाँ स्वाँ हुनु, धम्की Asthma
           ख्युर बेत्ता पखालो, झाडा Dirreohea
           होम्चा सुनिनु Swelling
           कोम्चा विसेक हुनु Recover
           थचा मुर्छा पर्नु Faint
           साचा निको हुनु To recover
           चोपचा सुन्निएको घट्नु To shrink

          केट्, पैसा (रुपैया), Rupees

           केट्, पैसा (रुपैया), Rupees
           सुकी (२५ पैसा) सेवले 25 Paisa
           मोहर (५० पैसा) फेब्रे 50 paisa
           रुपैँया (१ रुपैँया) खुँड 1 Rupee
           एक रुपैँया खुँड्का 1 Rupee
           दुई रुपैँया खुँड्निअ्सी 2 Rupees 
           पाँच रुपैँया खुँड्ङा 5 Rupees
           पाँच रुपैँया (नोट) ताप्लाका 5 Rupees (Paper)
           दश रुपैँया (नोट) ताप्ला निअ्सी 10 Rupees (Paper)
           एक सय रुपैँया (नोट) ग्रो का 100 Rupees (Paper)
           पाँच सय रुपैँया (नोट) ताप्लाका ग्रो 500 Rupees (Paper)
           एक हजार रुपैँया (नोट) लाइस्स्यो ने का 1000 Rupees (Paper)

          संख्यात्मक, Quantitative

           संख्यात्मक, Quantitative
           बेसा धेरै, थुप्रो A lot of
           ईची अलिकति, थोरै Little
           ठेकबे ठूलो Big 
           आइस्च सानो Small
           ईमी सानोभन्दा सानो Tiny
           इृम्चीली सानो Small
           ईस्का यत्तीको So much
           मिस्का त्यत्तीको Much more
           दिस्का कत्तिको ? How much ?
           ओष्यो यत्ति  This much
           मोस्यो त्यत्ति That much
           दोस्यो कति ? How much ?
           श्यूस बढ्ता, ज्यादा More 
           उचिखे अलिकति A litle
           चिनु अझै A little more

            

          थाम्चा, स्वाद, Taste

           थाम्चा, स्वाद, Taste
           कक तितो Bitter
           फेफे तमतमाइलो/उगाल Bad Taste
           जिजी गुलियो Sweet
           ग्युरग्युर अमिलो Sour
           च्यास्यो टर्रो Tasteless, sour, ill tempered
           सानाक्स्यो उगाल आएको The poison which come from a copper or brass vessel, funny taste
           हास्र्यो खिराएकावे Bitter taste
           रगेवागे कोक्याएको Itching taste
           ब्रोस्यो मिठो Delicious
           सोःसो कुहिएको जसतो गन्ध Rotten smell
           रीना गन्ध smell
           खाःस्र्यो नुनीलो (चर्को) More Salty
           मङाम्स्यो नलागेको Tasteless
           ङाम्स्यो लागेको (नून, चिनी, आदि) Tasty

            

          फुर, रंग, Color

           फुर, रंग, Color
           क्यार कालो Black
           बुस्स्य सेतो White
           लल् रातो Red 
           हौ पहोलो Yellow
           गीगी हरियो Green
           गीम्ज् नीलो, आकाशे Blue
           बुले बुलके, खैरो Brown

            

          फलफूल (Fruits)

           फलफूल (Fruits)
           मुगी केरा Banana
           वीच ऊखु Sugar cane
           खुमीच् ऐसेलो Rasp-berry
           दुलुम गुऐली  
           विन्दर्बा किवु Mul-berry
           फ्याच् काफल Straw-berry
           वोबिश काँक्रा Cucumber
           सिङ्गोम कागती Lemon
           पाङलोस सिगटो  
           हौउपूँह मेवा Papaya
           फोरो ओखर Walnut
           नलोच बिमिरो Citron
           केरमिच् जमाने मान्द्रो Black-berry
           रिलिम् ठुलो गुयँली  
           दुलम सानो गुयँली  

          रवाकुवा, रुख विरुवा, Tree

           रवाकुवा, रुख विरुवा, Tree
           बुर्सी उत्तीस Alnus nepan lensis
           कोर्सी मैयाँको रुख A kind of tree
           गुर्सी अर्खौलो Oak/Liphocarpus elegars
           गर्सी मछिनु  
           सप्सी अंगेरी Lyonia ovalifolia
           सिन्कौली दाल्चीनी  
           तोस्यल गुरा“स Rhododendron spp.
           तोषी सल्ला Pinus Sp./Pine
           पुल/पुली पैयौ Prunus Cerasoids
           क्याँइसी काउलो A kind of tree having thick bark with yeast
           कोलो मलेत्तो Macarango postula
           क्योरा फलेदो Shorea robusta
           पला बाँस Bamboob
           सला साल Sal
           स्यील घोत्ली Grewia Oppositioia
           क्वा“कोच सिल्टीबुर Litsia cubeda
           एर्म टिम्मुर Litsia Sapp.
           सर्सी बाँज Quercus lanta
           फोरो ओखर Walnut/Juglans ragsa
           किन्दा निगालो Arundiraria falcata
           कोकोस खनियो Ficus cuniya
           चुले सिस्नु Stiging nettle/Urtica dioca
           पले अल्लो Mountain ebony/diospyrus melabarica
           जिम्जा घुर्विसो/धुस्रे Colebrokea oppostifolia
           बोर्ने भिमसेनपाती Buddlejaasiatica
           बिन्दर्वा किम्बु Mulbeery/Morus alba
           बुफे टुसारे Debregeasia salisifolia
           चोच् काब्रा Ficus infectoria
           खीवा खर Thypha anguslata
           सफा पात Leaf
           फोसी निभारा Fig/Ficus rusbughil
           चलुचु हाडेविर Bed Plum/Zizyphus lnurua
           चुले काँडा Thorn
           काःच दुधिलो Ficus nerrifolia
           मेल कटुस Castanopsis indica
           बा“कीपत् टोटला Oroxylum indicum
           होपा आम्लिसो Thysanolaena maxima
           मास गुयलो घाँस Elecagnus Latifolia
           फेच काफल Myrica esculenta
           नम्दी दुश्रे Colebrokea oppostifolia
           मुग्य् केरा Banana
           लोह्सफा तितेपाती Artimisia vulgaris
           थपो “फु” तितेपाती (देव बोलीमा) Artamisia vulgario
           ससूरमु“ली दुबो Cynodon dyctylon
           जिले गाँजा, भाङ्ग, धतुरा Belladona/Jiruson weed/Datura Stramonium
           मङ्गलाफु चाँप Mechelia champaka
           चाब्रा कुरिलो Asparagus spp.
           मोर्खुमी भलायो Semicarpus anacardium
           एच्च् चिउरी Bassia butgrucea
           फ्लाता चुलेत्रो A thorney plant
           ब्लामिच् मलायो Wild pear/Pyrus Parsica
           सेल पात्ले Castanopsis spp.
           सोओस् चिलाउने Sechima Wallichii
           गवी गोगन Ssaurauria nepaulensis
           राव धुषी Cupressus spp.
           एठे फलाट A kind of tree
           नम्षी सानुफलाट A kind of wild flower
           ष्याम्सीर असोर A kind of tree whose leaf is like leaf of peach
           तुल्च आरुपाते  
           चेच् झिगुनी  
           केरमिच जमाने मान्दो (चुथ्रो) Blackberry
           खुमिच् ऐसेलु Strawberry
           फ्ला“इता मलागिरी  
           रिलिम् ठूलो गुमे“ली  
           दुलुम् सानो गुमेली  
           नलोच् बिमिरा Citron
           कलल् रिठा  
           नारंगी सिम्ल  
           बलो“के चिप्ले  
           रेअ्के मालिंगो  
           पाङलोस् सिंगटो  
           केल लिसो  
           कुल्स सिउँडी  
           क्योलोम्बा दुङदुङ Herbal vegetable with fragrance

          राकास्, चीव, बुसपुक, पुशु, पंछी, Animals

           राकास्, चीव, बुसपुक, पुशु, पंछी, Animals
           मेस भैसी Buffalo
           वी गाई Cow
           पो सुँगुर Pig
           ब्याफ् गोरु Ox
           क्यार्स बाख्रा Goat
           वा कुखुरा Chicken
           कुचुम कुकुर Dog
           हीचु, ईच् मुसा Rat
           ईत्थ मालसाप्रो Marten
           जोई वाग, सिंह Tiger
           वाँ भालु Bear
           सिवार स्याल Jackal
           माँर बाँदर Monkey
           वुदी ढेडु बाँदर Big monkey with long tail
           चिव् चरा Bird
           किल्लो कल्चौरा  
           किस मृग, जरायो Deer
           कायस् दुम्सी Porcupine
           खोते छेपारो Lizard
           स्यिली माउसुली Gecko
           क्लुकु भ्यागुतो Frog (toad)
           क्वास पाहा Frog (toad)
           सुर्व माउरी Bee
           चुर्म झिंगा Flay
           चुक्भे उपियाँ A flea
           पमीर सुलसुले A kind of louse esp. found in chicken body
           री जुम्रा Louse
           थेल्मी कालिज Pheasant
           बुस् किरा, सर्प Snake, Beetle
           लुस्पु औसा A kind of insect that breeds on rotten meat
           स्वाँप् झुसिल किरो Caterpiller
           विरी साला Cockroach
           ओफु फूल Egg 
           रक मीच् कमिला ant
           हिक्वा बच्छयूँ A sepcies of hornet
           हिब्सुवा बनसाँला Cockroach (wild)
           सौ अरिङ्गाल A hornet
           रोःका भिर मौरी Wild-bee
           विम्सुवा बारुला Wasp
           पकातिती चमेरो Bat
           दालोच जुन्कीरी Glow-worm, Fire-fly
           याफे जुका (जंगली) Leech
           श्याप जुका (मेटमा हुने) Round-worm
           खद काग Crow 
           वार्दे चिल Falcon, Kite
           कुही सिके Mini-faclon
           बुसकूल लाटाेकोसेरो Owl
           कँउर हुचिल An eagle owl
           क्याँकरे तिव्रो Partridge
           ङाँ माछा Fish
           रेहँ माकुरा Spider
           बुसपुक किरा फट्याङग्रा Insects
           सोदा हात्ती Elephant
           खोदा गैंडा Rhinoceros

          अक्नत्, अन्नपात, खाद्यान्नन, Eatables

           अक्नत्, अन्नपात, खाद्यान्नन, Eatables items
           चिर्स कोदो Millet
           बुर् धान Paddy
           कोग्रेच्/काङ् मकै Maize
           चेर्व गहूँ Wheat
           कोल्की भट्मास Soyabean
           ब्रम् फापर Buck-wheat
           कर् केराउ Pea
           मस् मास, मस्याङ्ग Pulse
           क्याज् जौ Barley
           कायम् तील, फिलिङ्गे Sesamum seed
           रेब् आलु, तरुल Potato
           सुठुनी सकरकन्द Sweet-potato
           स्युर चामल Rice
           फस् पिठो Flour
           वुत् सामल, खर्च Provisions for a journey/food stuff
           गी खाई हरीयो सागपात Vegetable
           बसेर कागुन  
           हिक्सी नून Salt
           जिल ध्यू Ghee, Butter
           फु फूल Flower
           खुदो मह Honey
           क्लील् तोरी Mustard
           पुपु कैडा (फर्सीको), चिन्डो Young guard
           क्याङ्खाई स्कूस  
           फतखाई फर्सी Guard
           पेरोस टाटे सीमी Bean
           दुउची खुर्सानी Chilly
           क्षाँबो अदुवा Ginger
           आरेख असुन Garlic
           राँङ्ग मसला Spices
           क्रिमच मरीच Black peper
           फूला ल्वाङ  
           पाहरर जुवानु  
           शेरुम जिरा Cumimseed
           फोरिप जैदाना  
           कक्यू मेथि  
           वोङ्गमुई धनिया  
           खाअ्ष्यो जिल तेल Oil
           हौफस बेसार turmeric
           प्रेहँका मस गहत  
           च्यिसला लौका Pumpkin
           चिउफा वैगुन Brinjal
           गवरी हरियो मकै Young maize

            

          मुर आ रा, मान्छेको शिररको भाग, Human Body Parts

           मुर आ रा, मान्छेको शिररको भाग, Human Body Parts
           मूर मान्छे Man
           चाँ केश Hair
           पिया टाउको Head
           कुप्फी निधार Forehead
           मिच आँखा Eye
           नफा कान Ear
           ने नाक Nose
           श्यो मुख Mouth
           चोयो गाला Cheek
           सुईगी ओठ Lip
           खुई दाँत Tooth
           ले जिब्रो Tongue
           कुँक मुखको माथिको भाग Upper maxila
           योइली चिउँदो Chin
           स्यूर गर्धन Neck
           लक्च घाँटी Throat
           बाला कुम Shoulder
           गुई हात Hand
           टेमु कुईना Elbow
           ताप्ला हत्केला Palm
           गे नङ, नग्रा nail, Claw
           कुचु छाती Chest
           कोज भुँडी Stomach
           की आन्द्रा Intestine
           लुगेर मुटु Heart
           सपु नाइटो Navel
           को ते छाला Skin
           हुस्य् रगत Blood
           रुस हड्डी Bone
           देल्ली कण्डो, पुतो Hip
           खौयली खुट्टा Leg
           पोच् घुँडा Knee
           कगरी नलीखुट्टा Shin
           पालपोल छेपारी, पिडौला Calf (of leg)
           दिम्ला पैतला Sole
           ची ढाड, पछाडिको भाग Back
           फिम्ला दुई हात बाँधेर बस्नु Clasping
           बलेप्चो÷ब्रेप्च औला Finger
           कुमुस आँखी भँै Eye-brow
           मीसमूर स्वास्नी मान्छे Women, Laides
           वाईस मूर लोग्ने मान्छे Gents
           सीम आल केटी Giral
           वाईस आल बच्चा Boy
           आल केटा Baby
           आलस्याल केटाकेटी Children
           राँ शरीर Body
           सुलु लिङ्ग Male organ, penis
           सोना योनी Female organ, vagina
           ग्वामी जाँठा Pubic hair
           नीकखा पलक Eyelid
           स्याँफे च्यापु Maxilla
           बफल काखी Ar-pit
           क्लातो कम्मर Waist
           पोले गुहार anus
           कोइँते कुरकुच्चा Heel
           आइदी कलेजो Liver
           सोर्ब् फोक्सो Lungs
           खाइल पित्त Bile
           नष् नसा Vein
           निम्स गिदी Brain
           हुँग्रो करङ्ग Rib
           दिहँपे/लिक्यू तालु Palate
           स्योक्रे जुँगा Mustache
           पाहा फिला Thigh
           थुकु काख  

            

          दिशा, ज्ञान, Direction, Knowledge

           दिशा, ज्ञान, Direction, Knowledge
           अगाडी अगाडी Infront of
           पछाडि पछाडि Behind
           दाहिने दाहिने Right
           देब्रे देब्रे Left
           टाढा टाढा Far
           नजिक नजिक Near
           यहाँ यहाँ Here
           मेके त्यहाँ There
           हारेके ऊपर Over there
           ईर माथि (Over) upward
           ऊयु तल (Under) downward
           हरी ईर ऊ माथि Over there upward
           हयु उई ऊ तल Over there downward
           कू माथि आउँ Come from downward to upward
           ईउ तल आऊ Come from upward to downward
           प्यू यता आऊ Come from other places than upward and downward
           एर पर Far off
           ओथ हाम वारी This side of river
           आइच्ची हाँम पारी Opposite side of river
           ओथ यता This side
           मोथ तेता That side
           पीथ् उता Other wise
           मेर तिर Side
           ख्योल तिर Side
           ते ? कहाँ ? Where ?
           तेकेर ? कहाँ निर ? At what palce ?
           दोथ्र् ? कता Which direction ?
           मर ? के ? What ?
           दोः ? कसो ? How ?
           ता माथि Over
           दी मूनि Under
           गा भित्र Inside
           लाङ्गा बाहिर Outside
           चेरिङ्ग पूर्व East
           पेरिङ्ग पश्चिम West
           उदिङ्ग उत्तर North
           थिदिङ्ग दक्षिण South

            

          घरेलु चीजहरू, Household items

           घरेलु चीजहरू, Household items
           खीँ घर House
           यात जाँतो Grinder
           चुम्लु ओख्ली A mortar in which rice is husked
           तुली मुस्ली, मुसल A pestle
           चोफालो सिलौटो Curry stone
           गुए हसिया Sickle
           चुब् खुकुरी Khukuri (big knife)
           ख्वात दाप Sheath, scabbard
           गर गाग्रो Pot, jar
           ब्रास कुचो Broom
           चुप्लु चुलो Hearth, oven
           सी दाउरा, काठ Fire-wood
           पुलु खरानी Ash
           ख्वार्म अगेनाको डिल Edge of Oven
           लाप्चो ढोका Door
           फुसु अगेनाको माथिल्लो भाग Head side of oven
           मझेरी खुला, हलचल गर्ने ठाउँ Lobby
           दोलाईसी अगेनामाथीको भार, सराङ्ग Hanging trance over the oven
           मेसु आगो फुक्ने ढृुङ्गो Fire blowing pipe
           कुन धुवाँ Smoke
           मी आगो फुक्ने ढृुङ्गो Fire
           बुल्सी अगुल्टो A burning log (stick)
           ग्रेइसीँ भ¥याङ्ग Ladder
           ग्योल् नाङ्गलो A winnowing fan
           वोहा चाल्नु Sieve
           चप्फ हाँडी Flat bottomed earthen pot for frying maize etc
           लाङ्गा आगन Court-yard
           दग्ग मूल खाँवो Main Pillar
           ज्याहरर्ना खरेटो Hard Broom
           गोर्म मान्द्रो  
           थोगाँ डोको  
           तङ्गलु थुन्छे (टोकरी)  
           ग्योँप/ज्योहम भाँडा Utensil
           पोहड लोटा  

            

          जचा तुचा, खाना पीना

           जचा तुचा, खाना पीना
           खमे भात Rice
           खाई तरकारी Vegetable (soup)
           कल ढिंडो Dhido (flour pudding)
           ब्लज् खिचडी Mixed dish specially green vegetable is to be added
           फाल्गी विरौला Boild maize dish
           स्याब्ले रोटी Bread
           ताँप्रा चिउरा Beaten rice, flat rice
           स्याब्ले मासु Meat 
           ओफु फुल Egg
           आम्ज् खाजा Tiffin, breakfast
           वाल्स्यो भुटेको, भुटन आदि हालेर पकाएको, तारेको Fired
           काक्स्र्यो सुक्खा भुटेको Fried in pan (dry)
           केस्यो पकाएको Cooked
           चोस्यो पोलेको Fried in fire (roast)
           स्र्याम् जाँड Food grainjuice
           स्वरवाँक रक्सी Wine
           ताब सातु Fried flour (dry)
           खट्टे भुटेको चामल Fired rice (dry) with ghee
           ख्यूरा तरल पदार्थमा सातु रलेको Fired flour (dry) pured into liquid and stirred
           पीरसीर महि The buttermilk
           कुँउड् भुमरे रोटी  
           तोर्म् सोल्मा  
           खाअ्बिस कुराउनी  
           प्लेत् पानीरोटी (स्याक्पा)  
           खट्टेर्चिरो भुटेको चामल, अण्डा, मासुको परिकार  
           खचो प्रसाद  
           फाँक प्रसाद (चढाउने खाद्य परिकार)  
           एरी पिठोबाट बनेको लाम्चो आकारको परिकार जसलाई पकाएर मसला सहित चिल्लो पदार्थ (तेल, ध्यू) मा भुटेको हुन्छ Fried flour ball
           चुले सिस्नु  
           चिंखुर्मा पिठो चालेर बाकी खश्रो पिठोको रोटी वा रोटीको अन्तिम अचेकुचेको पिठोको रोटी A kind of bread
           फल्मी विरौला दुधे मकै उमाले सुकाएको  
           स्योती चामल र साग मिसाए पकाएको खाना जसमा नून पनि हालिएको रसदार हुन्छ Mixed dish of rice & green vegetable
           किम्मा भटमास भुटे भिमसेन पातीको सउलामा ओथारो राखे बनाईने परिकार हो ।  A kind of soyabean sauce/soup

            

          फेच् गउ, गन्न सिकौं, learn counting

          क्रिया, Verb

           क्रिया, Verb
           जचा खानु To eat
           जाफ्तुृ खायो Ate
           जस्यो खाएको Eaten
           जाँइतक खायौ Ate (1st person)
           तुचा पिउनु To drink
           तुतु पियो Drank
           तुस्यो पिएको Drunk
           तुतक पियौ Drank (1st Person)
           वचा खानु  To eat
           वाप्तु खायो Ate
           वस्यो खाएको Eaten
           वाँइतक (काँचो वस्तु) खायौ Ate (1st person)
           गाअ्चा हिड्नु To go, to walk
           हिक्र्चा डुल्नु, फर्कनु, पल्टनु To walk, to turn
           लचा जानु To go
           जाअ्चा आउनु To come, to reach
           लाइस्चा लग्नु (निर्जिव) To carry (non living thing)
           खुल्चा लग्नु (जीवित) To carry (living thing)
           यिचा आउनु (माथिबाट) To come from upside (upward)
           कुचा आउनु (तलबाट माथि) To come from downward
           पिचा पर्बाट वर To come from any side except upward & downward
           थेअ्चा टेक्नु To rest-foot
           थीचा छुनु To tuch (High)
           थिच्चा पाउँनु (भेटनु) To get, to deliver child (Low)
           ग्रुम्चा भेट्नु To meet
           ब्राचा छुट्नु, अलग हुनु To part
           फ्राचा छुटाउनु To differentiate
           पचा गर्नु To do
           ताइस्चा फ्याक्नु To throw
           गुफ्चा टिप्नु, सिरमा लगाउनु (कुनै सामान) To pick-up to wrap
           पेच्चा टिप्नु (बोटबाट टिप्नु, अलग्याउनु) To harvest
           फेच्चा झिक्नु (उचालेर झिक्नु) Pick-out
           ग्रुँइचा निकाल्नु To let out
           वाइस्चा राख्नु To put
           वाइस्चा मिलान गर्नु, मिलाउनु To mix
           हवाइस्चा चुनु (प्वाल पार्नु), राख्नु To leack, to put
           याफ्चा चुहिनु (तरल पदार्थ) To seep
           ब्रोल्चा फट्नु To break
           रोल्चा मनउनु To pary to abandon
           ख्योल्चा झिक्नु To draw
           चोचा पोल्नु To roast, to burn (dry)
           वाल्चा भुटन हाली भुट्नु To roast, to burn (set)
           काअ्स्र्चा सुक्खा भुट्नु To fry (dry)
           केचा पकाउनु To cook 
           ब्रचा जिम्म लिनु÷बुल्नु To take charge, to burn
           ब्रकचा बिछाउनु To lay
           ब्रचा बल्नु To burn
           व्हाँइस्चा चढ्नु, उक्लनु To climb
           पिच्चा ल्याउनु To bring
           आइचा भित्रायाउँनु To bring in 
           खाइस्चा दुख्नु to pain
           हाइस्चा सुघाउनु To smell to others
           नाम्चा सुध्नु To smell to others
           साँअम्चा थन्काउनु To store
           साम्चा हराउनु  To loss
           हिल्चा पिध्न To grind
           सिल्चा लिम्नु To paint
           तिल्चा पन्छाउनु TO evacuate
           जिचा झगडा गर्नु, बाझनु To quarrel
           रम्सी पचा बकुस्ती खेल्नु To restle, to fight
           तुपचा हिर्काउँनु Beat
           सुम्चा छोप्नु To cover
           हँुअ्चा छोपेको खोल्नु उघार्नु To uncover
           रोअ्चा खोल्नु (बन्द गरएको विर्को आदि) To open 
           प्रुईस्चा बाधिएको खोल्नु To untie
           उइस्चा उखेल्नु To pick out
           खुअ्चा गाडाउनु To drive
           ग्रूअ्चा मास्सिनु to descend, be burried, sink in a bog or quagmire
           ख्रुअम्चा डुबाउनु To dive, to plunge
           ग्रुअम्चा डुब्नु To sink, be drowned
           बुइस्चा उम्कनु, फुत्कनु To escape
           खाइस्चा लुक्नु, लुकाउँनु To hide
           खुचा सिले हान्नु To strike, give a blow esp. by horns
           युअ्चा हिर्काउनु To whip
           तुइस्चा थाह पाउनु To know
           मुइस्चा फुक्नु, जुत्ता लगाउनु To lbow, toput on
           सुइस्चा ठोस्नु To drag
           हुइस्चा हकार्नु To scold, to chide
           गाज पचा डकार्नु To belch
           म्यचा बान्तागर्नु, छाद्नु To vomite
           रुउचा अघाउँनु To be satisfied
           तेम्चा थाप्नु, पस्कनु To add
           क्युफ्चा पोखिनु To spill, Flow over
           रुफ्चा बुझ्नु To under stand
           हुफ्चा बफिनु, गर्मि हुनु To vaporise, To warm, become hot and sticky (of person)
           थुम्चा टुगयउँनु To finish, to conclude, to settle
           चापचा सम्नु Be able to do
           रापचा पड्काई दिनु, पछार्नु, उभिनु To hit, to throw down, defeat in wrestling
           सापचा छाउँनु To roof, to cover
           दोअर््चा दौडनु To run
           खोर्अुचा खुर्कनु, कोतर्नु To scratch, to peel, to scrape
           नाइसचा चिमोट्नु To pinch
           तुल्चा उखेल्नु To pull up, to uproot
           नाःइस्चा विसाउँनु To give rest, rest a load, cause to pause
           स्योःअ्चा बिऊ छर्नु To spread seeds
           स्योचा बनाउनु, कुरा लाउनु To report, to inform
           दिम्चा कुल्चनु, टेक्नु To rest the foot on anything
           ताइस्चा लात्ताले हान्नु  To kick
           ताईस्चा फयक्नु To throw, fling
           साइस्चा मार्नु To kill 
           ब्रोइचा बाँच्नु To live
           दाम्पचा उछिन्नु To go ahead
           नोले दुम्चा पछि हुनु, पछि पर्नु To stqay back
           ओइती दुम्चा अघि हुनु To be forward, front
           खेचा सार्नु, टक्राउनु To serve, to push
           पाअ्चा एक ठाउबाट अर्को ठाउमा सार्नु To remove from one palce to another
           स्यअ्चा माँझ्नु To cleanse, scrub
           मुर्स्र्चा धुनु To wash
           चिम्चा दूध दुहुनु To milk
           सोचा सुक्नु To dry
           स्योअ्र्चा तारनु To filter
           निपचा निचोर्नु To wring, press
           ब्रेकचा लेख्ुन To write
           ब्रेअ्चा  खोश्रनु To scour, to scratch
           खेअ्चा मल्नु, दल्नु To anount
           निछ्चा बस्नु To sit
           पिछ्चा पाल्नु To fart
           दोचा खन्नु To dig
           प्रोल्चा फुटाउनु To break
           रिअ्चा काट्नु To cut
           सिचा मस्काउनु To rub
           सपचा उध्याउने, घार लाउनु To rub to sharpen
           स्यिपचा खुर्कनु To scrub
           रीयचा सजाउनु, चढाउनु To dcorate, adorn
           लीइचा बाकी रहनु To left
           लिचा उन्नु, माला बनाउनु To thread (beads on a string)
           लीँचा पिलाउनु To cause to drink
           ल्याकचा बल्झनु To be intangled
           न्याकचा खाँद्नु (जोड्ले) To press hard
           न्याँकचा सरल किसिमले खाँद्नु To press hard
           सियःर्चा राम्रो बनाउनु (मन जित्ने पाराले) To beautify
           खिःस्र्चा पाल्नु To melt, dissolve
           हेःस्र्चा पर पर हुनु, भेदभाव गर्नु To discriminate
           पेःस्र्चा सिउरनु To let in, entangle
           खेःस्र्चा धपाउनु To drive
           गेःस्र्चा रमाउनु To be pleased, rejoice
           ग्याःस्र्चा खेल्नु To play 
           हीःस्स्र्चा घेर्नु, घेरा लगाउनु To surround
           नोअ्चा माड्न To knead, rub, press
           रोःक्चा गोड्नु To weed and dig round plants
           योःचा छान्नु, केलाउनु, वस्तु चराउनु To chose, to sift, to casue to graze
           योअ्चा बाँड्नु, भाग लगाउनु To divide, to serve
           चोःचा पुराउनु See off
           कचा तितो हुनु To be bitter
           दुःअ्चा पिरो हुनु, मद् लाग्नु  To be pungent, bitter, to intoxicate
           दुकचा हलचल गर्नु To move
           हिःकचा हल्लाउनु To sake, swing
           हिकचा गन्ती गर्नु To count
           तीकचा टेक्नु, थाम्नु To take support on
           जीकचा भाँचनु To break
           चीकचा नुहाउनु To bath
           फकचा बढार्नु To sweep
           नेपचा घचेड्नु, धकेल्नु To push, shove
           ख्य्रापचा च्याप्नु To press, to clasp or embrace
           खचा चोट लाग्नु wound, strike
           तचा देख्नु To see, look at, observe
           थचा मुच्र्छा पर्नु To be faint
           रचा लाग्नु, छुनु (माथि) To touch, to feel
           फ्रचा छरीवरी पार्नु To spread, to scatter
           ककिचा तान्नु To draw
           खेचा खोपल्नु, छोडाउनु To peel
           क्राइचा फयक्नु To throw violently
           क्राम्चा, आपचा हान्नु To give a blow, hit (something), shoot
           क्रयोइस्चा डढाउनु, पोल्नु To burn, inflame
           राइसचा पक्ष लिनु To take side of an argument
           थाइस्चा गोद्नु To deal out a blow, strike
           खास्र्चा खरो हुनु To be sharp (salt)
           बेहचा मर्नु To die
           चास्र्चा पिशाव गर्नु To urinate, make water
           ङाइस्चा दिसा गर्नु To excret stool
           आवापचा कन्याउनु To scratch, to peel, to scrape
           प्रेएअ्चा खौरनु To shave
           पे्रअ्चा उपंmनु To jumb, leap
           हावपचा घिच्नु To eat greedly
           नाःसोचा उज्यालो हुनु To rise sun
           नाःरकिचा रात पर्नु To be evening
           प्रोचा बुन्नु To weave
           फ्यास्र्चा सिउनु To sew
           साःअ्चा सर्कनु  Choke while eating
           दाईचा नदूःख्ने हुनु To be numb
           साइचा/माआचा तयारी हुनु, तरखर गर्नु To be prepared
           बाईचा जोडी मिल्नु Match, to be pair
           गाअर्‍ेस्चा मिल्नु To be adjusted, associate
           अवास्र्चा फयक्नु To throw
           कीस्र्चा बाटर्नु, बाट्नु To wring, twist
           खुइस्चा मस्काउनु To shine, to rub to clean
           थोकचा ठोक्नु To drive
           तोकचा थुक्नु To spit, eject saliva
           नाकचा पचाउनु To chew
           दाककचा निल्नु To swallow
           तेचा ओकाल्नु To excrete from the mouth
           थेपचा झार्नु To harvest, shake off
           कृम्चा टोक्नु To bite, chew 
           क्रेकचा टोक्नु, चिथर्नु To bete (with tooth)
           कउपचा चिम्लनु To close eyes 
           बोकचा उठ्ने To stand
           जूःअ्चा उडेर बस्नु to land
           ईपचा सुत्नु To sleep
           स्योपचा जाड छान्नु To filter
           व्यास्र्चा उड्नु To fly
           बास्र्चा बढ्नु To grow, to increase
           कोल्चा ठुलो हुनु To grow big
           सिस्र्चा मुठारनु To smooth, trim
           ङाम्चा लाग्नु (नून लाग्नु) To be appropriate
           ग्यूस्र्चा अमिलो हुनु To be sour
           फेचा तमतमाइलो हुनु To flare up, to be bad taste
           चेच्चा चिर्नु To split, cut, saw
           च्यष्यो टर्रौ हुनु To become sour
           गृचा कराउनु To cry
           ब्य्रेच्चा बोलाउनु To call, to invite
           दाचा बाल्नु To burn, light
           जापचा पोल्नु, डाम्नु To brand
           होचा तात्नु To be hot
           स्ईिचा चिसो हुनु To be cold, to cool
           दोकचा खस्नु To fall down
           सयस्र्चा तताउनु, उमाल्नु To boil
           ल्बुइस्चा उम्लनु Simmer, bubble up
           ल्याम्चा फकाउनु to persuade, convince, bring (one to do something) by argument
           ख्वाइस्चा पछयाउनु to follow
           कुछ्र्चा बोक्नु To carry, lift
           चात्दीचा पुराउनु To deliver
           जात्दीचा पुग्नु To reach
           खृचा छिराउनु To perce, penetrate, go through, bore
           खृच्चा छेड्नु, प्वाल पार्नु To bore, perforate
           मिम्चा संझनु To remember 
           दिचा/दिदीचा लिन जानु To go to take
           स्वाइस्चा पठाउनु To send, despactch
           असेअचा टिप्नु To ;uck
           गेचा दिनु To give
           ताकचा लिनु To take
           पुइकचा माग्नु To beg
           तुईकचा पिलाउनु To cause to drink
           उम्चा खुवाउनु To feed
           थुइस्चा ऋण लिनु To borrow
           थापचा तिर्नु, दाज्नु To compare, to pay
           नाकचा तौलनु To weight
           गयपचा किन्नु To buy
           लेएचा बेच्नु To sell
           वाचा उम्रनु To spring up, grow
           ब्वाइस्चा फुल्नु To bloom, gogrey (hair)
           सिछ्चा फल्नु, फल लाग्नु To bear fruit
           पुचा अगेना माथि भारमा सुकाउनु to dry over oven
           हाम्चा सुकाउनु To dry or spread
           थोकचाी सार्नु, टक्राउनु To pour liquid
           क्रापचा निफन्नु To winnow, fan
           गेँचा केलाउनु To sift
           हेकचा चाल्नु To sift, sieve
           फोकचा फल्नु, फल लाग्नु To cleanse off the husk
           चुचा अन्न कुट्नु To grind, power
           पुउ्चा पड्काउनु, भर्नु To sound pit-apat gun fire, to fill
           सुल्चा छाम्नु To feel, touch, grope
           तेपचा चोप्नु To dip, soak
           गाइचा तन्किनु To walk proudly, be tightend
           स्युकचा घोच्नु To poke, pierce with a prick, explain once and again
           ह्याम्चा गलेर झनु, खस्नु To drop, to fall , come down
           चेःकचा अचानुमा राखेर कुट्नु वा काट्नु To cut, server into tow
           चाल्चा जिस्कनु, चल्नु To taunt, provoke, tease
           श्योकचा पार तर्नु, कुल्ला गर्नु To gargle, to cross
           हयहा ला Take it
           मीईचा कोर्नु To comb

            

          Latest Comments

          Popular Tags

          Official Address

          Sunuwar Welfare Society
          Dharan 11, Sunsari, Province 1
          (e)kiratsunuwarorg@gmail.com
          (m)+977-9812345765
          (w)www.kiratsunuwar.org.np