काेँइच (सुनुवार) जातिका थर उपथरहरू

क्र.स.सुनुवारका थर उपथरहरू
१) ओङदा (ओर ओङदा र पुर्बेलि ओङदा) 
२) कातिच 
३) कारसिङ 
४) कालाङ (काउनिफुचे र खारपाङचो) 
५) कालिकोटे 
६)कोर्मोच 
७) क्याबा- बगाले क्याबा, रारालि क्याबा, तुमलि क्याबा 
८) क्युइतिच 
९) गउडेलि 
१०) गौरच 
११) ङावाच 
१२) चेंबालि 
१३) छ्योङ्पतिच/ख्योँङपतिच/ख्योंङ्पत 
१४) जान्चा
१५) जिजिच 
१६)जिमलुङ 
१७)जेंतिच-सदुवा जेतिच, पालुवा जेतिज 
१८) जेस्पुच 
१९)जेस्पोच
२०) ठंग्राच 
२१) तुर्कुच 
२२) तुर्सुच 
२३) तोङ्कुच 
२४) थुँगुचा 
२५) थोलोच 
२६) दसुच 
२७)  दुर्बिच
२८) दिर्गच 
२९)देब्बाच
३०) नोप्लिच/नोम्लिच 
३१) नोम्लिच 
३२) पर्गाच 
३३) फतिच 
३४)बिग्याच 
३५) बिनिच 
३६)ब्रम्लिच
३७) ब्रलाच 
३८)मुलिच 
३९)यलुंगच 
४०) याता- गर्सि याता, बम्ना याता, अ्वख याता, ग्राम्सि याता, लगायत अन्य याता
४१) रवाच 
४२) रापच
४३) रुपाच
४४) रूजिच 
४५)लस्पाच 
४६) लाराम 
४७) लिनु 
४८) लिलुच 
४९) लुखिच 
५०) लोकुच 
५१) लोपा 
५२) लोर/लोरुङ
५३) वाङ्गदे 
५४) शुशुच 
५५) शुशुच 
५६) शोचुला 
५७) सुजिच 
५८) सोकुच 
५९) सोङना (दलमुखि, बगाले, भालोचन, भासकार) 
६०) हेताम (बोवोला) 

Leave a Comment