जनगणना तथ्याङ्गक संकलन हुन गइरहेको हुँदा ध्यानपूर्वक अफ्नो जातिको गणना सुनिश्चित गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।