खिँबस्पुकि, घरायसी, Household Items

खिँबस्पुकि, घरायसी, Household Items जरु–जरु डब्का–डबका गुए–हँसिया मी–आगो चुम्लु–ओखली/मुस्ली चुःबु–खुकुरी यात्–जाँतो/हातो ग्योल्–नाङ्लो थनाःरो–चिम्टा पुन–पन्यू चुप्लु–अगेना पmुसु–अगेनाको डिल ग्डोलो – रक्सी पार्ने भाँडा पुलु–खरानी ओँइगे–डोको] तस्ला–तसला ष्यी–दाउरा ब्डाःस् –कुचो खल्–सिलौटा चोँफालु–पिनौटो/ लोहरो ब्डाइलु–गुन्द्री मेष्यु–आगो फुक्ने ढुंगो चेप्फ्–हाँडीे] ओगिल्–फुङ्लो लगा–पितृथान दिङा फ्डेँस् सेच्चा नाइल तलका वाक्य पढ्नुहोस् । मेको जरु ओँत्थ अ्वार्देने दे । त्यो जरु यता…

Read More