जाँइतुँइपुकि, खानेकुराहरु, Foods

जाँइतुँइपुकि, खानेकुराहरु, Foods खमे–भात क्लुच्खाइ–बन्दकोपी ष्योप्ले –रोटी अ्वफु/वफु–अण्डा ङा्/ङा–माछा मुगी/मुग्य्–केरा खाइ–तिहुन अ्वाकु–पानी लाम्जी–खाजा गोर्माली–गोर्माली कल–ढिँडो केल्गी–भटमास काश्र्योआङ–भुटेको मकै  श्याँ:बु/श्याम्–जाँड प्डेत्–दुधरोटी प्डेत्–दुधरोटी क्डिम्स्खमे –च्याँखाल भात बुरखमे–चमलको बुरखमे जन्जन् सिल् पन्पन् । चमलको भात खाँदै नाच्दै । सदङा फ्डँस् सेच्चा नाइल । तलका वाक्य पढ्नुहोस् । गो कल दाःनुङ् । म ढिँडो मन पराउँछु । चाम्रे ब्डोष्यो…

Read More

आङ्कनत्पुकि,अन्न तथा पलफूलहरु, Food Items

आङ्कनत्पुकि,अन्न तथा पलफूलहरु, Food Items क्योज–जौ कोल्गी–भटमास मस–मास पेरोस– टाटे मिसी ब्डम्–फापर बष्येर–कागुनी बष्येर–कागुनी कगी–पिंडालु खिँरेब–घरतरुल कला–गिठ्ठ यिस्–यास्–उवा   दिङा फ्डेँस् सेच्चा नाइल । तलका वाक्य पढ्नुहोस् । छेमा कोल्गी काःच्र्चा नाइल ।  सानीमा भटमास भुट्नुहोस् । इन चेर्बी साप्पा ग्डेल्मात । तपाईको गहुँ बेसकन सप्रिएछ । ब्ुर रिःचा जाःमात् । धान काट्ने बेला भएछ…

Read More