न्हाःत् नु सिन्के नेपिकि, दिन/महिना, Day/Month

न्हाःत् नु सिन्के नेपिकि, दिन/महिना, Day/Month न्हाःत्/ बार, Day चेरेन्हाःत्/रुब्न्हाःत्–आइतबार तास्लान्हाःत्/नक्न्हाःत्–सोमबार रिम्सन्हाःत्/रिब्न्हाःत्–मंगलबार दम्सन्हाःत्/तिप्न्हाःत्–बुधबार रेल्फन्हात्/रुक्न्हाःत्’–विहीबार होल्फान्हाःत्– शुक्रबार गिल्फान्हाःत्/सुक्न्हाःत्–शनिबार     सिन्, महिना, Months ङरिच्–माघ फूरोच्–फागुन गिलोच्–चैत गिगिच्–वैशाख जिम्नच्–जेठ हुब्नच्–असार खुब्नच्–साउन जिलोच्–भदौ बुरोच्–असोज ग्युरोच्–कात्तिक हाःसोच्–मंसिर ग्युसिच्– पुस दिङा फ्डँस् सेच्चा नाइल । तलका वाक्य पढ्नुहोस् । मुलात् चेरेन्हाःत बाअ्त । आज आइताबार रहेछ । गिगिच्मि ष्याँदर पाइँसिब्…

Read More