मुल्केम्, रीतिरिवाज, Culture/Traditional

मुल्केम्, रीतिरिवाज, Culture/Traditional मुल्केम्, रीतिरिवाज, Culture/Traditional पोँइब्–झाँक्री ग्याँमी–झाँक्रिनी लिब् ब्डा–धनु काँड  ष्याँदरसील–ष्याँदर/चण्डी नाँच ष्याँदरसील–ष्याँदर/चण्डी नाँच   नाअसो–पूजारी सगुन–सगुन पिदार–पिदार्नु छेंगु–छेंगु  कास्–कास् गिल्–गिल् ष्याँदर–चण्डी वाअ्ष्य्–इन्द्रेणीदेव  चाँइ–शिकारीदेव खदिमुदि–खदिमुदि दिङा फ्डेँस् सेच्चा नाइल । तलका वाक्य पढ्नुहोस् । कास् छेँगु पचा । कास् छेँगु गर्नु । पिदार पचा । पिदार्नु । वाअ्ष्य् लाअ्चा । इन्द्रदेवको पूजा गर्नु ।

Read More