नम्सकुम्स्, नाता/साईनो, Relationship

नम्सकुम्स्, नाता/साईनो, Relationship किक्य–हजुरबा पिप्/बगे–हजुरआमा ममा/आम्–आमा आप्फो/पपो–बुवा तमी–छोरी तउ–छोरा समी–चेली चैमी–बुहारी चैवा–ज्वाँइ चच्–नाती चमी–नातिनी ङमी–दिदी ष्यीमि–सासु ष्यीउ–ससुरा दाग्यु–दाइ भोग्यु–भाजु होब्–दाजु लोःब्–भाइ च्सीमसी–सन्तान युइयनी–पनातीपनतिनी याच्–भेतिज कुक–मामा कुकुमी–माइजू छेमा–सानीमा कन्छो –सानबा पोपो–काका/बडा पापोमी–काकी/बडी दिङा फ्डेँस् सेच्चा नाइल ।  तलका वाक्य पढ्नुहोस् । लो कुकुकलि सेउ पाताङ । मामालाई नमस्कार गरें । ममा ते लचा दुम्मे ? आमा…

Read More