राङा नेपुकि, शरीरका अङ्गहरु, Human Organs

राङा नेपुकि, शरीरका अङ्गहरु, Human Organs फेच् निअ्ष्यी,  शरीरका अङ्गहरु, Human Organs पिया–टाउको चाँ–केस ने–नाक मिःची–आँखा नोफा–कान ष्यो–मुख ष्युर–घाँटी योइली–चेपु बल–काँध कुचु–छाती टेमु–कुइना कोज–पेट क्डातो–कम्मर गुइ–हात पोअ्ची–घुँडा खोइली–खट्टा दिम्ला–पाइतला ख्डुइ–दाँत सुँइगी–ओँठ लेँः–जिब्रो व्डेप्चो–औंला ताप्ला–हत्केला     दिङा फ्डेँस् सेच्चा नाइल । तलका वाक्य पढ्नुहोस् । आँके पिया खाइत्त । मेरो टाउको दुख्यो ।  इ नोफा…

Read More