राकास् नु चिब्पुकि, जनवार र चराहरु, Animal and Birds

राकास् नु चिब्पुकि, जनवार र चराहरु, Animal and Birds बि–गाई ब्याप्फ–गोरु पो –सुंगुर ष्यारा–घोडा कुचुम्–कुकुर रब्बा/टेष्यू–भोडा चिब्–चरा अवार्दे –चिल बःस् –लाटोकोसेरो खद्–काग लिते/लाँःका–भाले किष्य्–मृग काष्य्–दुम्सी गुप्स्–सिंह जोइ–बाघ सोदा–हात्ती प्डकतिःति–चमेरो प्डकतिःति–चमेरो दिङ फ्डेँस् सेच्चा नाइल । तलका वाक्य पढ्नुहोस् । बीमि चिर्स जाप्तु । गाईले कोदो खायो । ष्यारा ङाइच्चा दाःती । घोडा चढ्न मन लाग्यो…

Read More