हिअ्चा ष्यँसिय, गन्न सिकौ, Counting

हिअ्चा ष्यँसिय, गन्न सिकौ, Counting का–एक निअ्ष्यी–दुई साँ–तीन ले–चार ङ–पाँच रकु–छ चनि–सात ससि–आठ याँ–नौ गउ–दश दाङा निम्दु/स् सेच्चा नाइल । तलका वाक्य पढ्नुहोस् । कामि का तेम्ष्यो नु निअ्शी दुम्ब । एकमा एक थप्दा दुई हुन्छ । काला–एकजना निम्फा–दुईजना साँफा–तीनैजना

Read More