नमसेवल, नमस्कार, Namaskar

नमसेवल, नमस्कार, Namaskar अनुदिन शब्दावली/वाक्य चेरेदुम्–धन्यवाद चेरेलिल्– धन्यवाद (प्रत्युत्तर) पछु लिल्– क्षमा रहोस् हाष्र्यिथुँ–हार्दिक वरिजेम्ला–शुभकामना जेम्लाहाअ्सि–स्वागत गाम्राः नम्सेवल, गो रुइली नङ् । आँके खिँ चुलेप् । गो इन्कलि कोँइच् ल्वो ष्येँथ् जाःष्यो नङ् ।पुइँः नम्सेव, आँके ने अण्डु । आँके खिँ साःब्रा । गो कोँइच् ल्वो ष्येँसित्थ् जाःष्यो नङ् ।गाम्राः मुल मार श्येँसिचा मिनु ?पुइँः…

Read More

राङा नेपुकि, शरीरका अङ्गहरु, Human Organs

राङा नेपुकि, शरीरका अङ्गहरु, Human Organs फेच् निअ्ष्यी,  शरीरका अङ्गहरु, Human Organs पिया–टाउको चाँ–केस ने–नाक मिःची–आँखा नोफा–कान ष्यो–मुख ष्युर–घाँटी योइली–चेपु बल–काँध कुचु–छाती टेमु–कुइना कोज–पेट क्डातो–कम्मर गुइ–हात पोअ्ची–घुँडा खोइली–खट्टा दिम्ला–पाइतला ख्डुइ–दाँत सुँइगी–ओँठ लेँः–जिब्रो व्डेप्चो–औंला ताप्ला–हत्केला     दिङा फ्डेँस् सेच्चा नाइल । तलका वाक्य पढ्नुहोस् । आँके पिया खाइत्त । मेरो टाउको दुख्यो ।  इ नोफा…

Read More

जाँइतुँइपुकि, खानेकुराहरु, Foods

जाँइतुँइपुकि, खानेकुराहरु, Foods खमे–भात क्लुच्खाइ–बन्दकोपी ष्योप्ले –रोटी अ्वफु/वफु–अण्डा ङा्/ङा–माछा मुगी/मुग्य्–केरा खाइ–तिहुन अ्वाकु–पानी लाम्जी–खाजा गोर्माली–गोर्माली कल–ढिँडो केल्गी–भटमास काश्र्योआङ–भुटेको मकै  श्याँ:बु/श्याम्–जाँड प्डेत्–दुधरोटी प्डेत्–दुधरोटी क्डिम्स्खमे –च्याँखाल भात बुरखमे–चमलको बुरखमे जन्जन् सिल् पन्पन् । चमलको भात खाँदै नाच्दै । सदङा फ्डँस् सेच्चा नाइल । तलका वाक्य पढ्नुहोस् । गो कल दाःनुङ् । म ढिँडो मन पराउँछु । चाम्रे ब्डोष्यो…

Read More

खिँबस्पुकि, घरायसी, Household Items

खिँबस्पुकि, घरायसी, Household Items जरु–जरु डब्का–डबका गुए–हँसिया मी–आगो चुम्लु–ओखली/मुस्ली चुःबु–खुकुरी यात्–जाँतो/हातो ग्योल्–नाङ्लो थनाःरो–चिम्टा पुन–पन्यू चुप्लु–अगेना पmुसु–अगेनाको डिल ग्डोलो – रक्सी पार्ने भाँडा पुलु–खरानी ओँइगे–डोको] तस्ला–तसला ष्यी–दाउरा ब्डाःस् –कुचो खल्–सिलौटा चोँफालु–पिनौटो/ लोहरो ब्डाइलु–गुन्द्री मेष्यु–आगो फुक्ने ढुंगो चेप्फ्–हाँडीे] ओगिल्–फुङ्लो लगा–पितृथान दिङा फ्डेँस् सेच्चा नाइल तलका वाक्य पढ्नुहोस् । मेको जरु ओँत्थ अ्वार्देने दे । त्यो जरु यता…

Read More

मुदिष्योर, वातावरण, Environment

मुदिष्योर, वातावरण, Environment खिँ–घर रवा–रुख  तस्ला–चन्द्रमा नाः–घाम चोम्लु/चोमोलोङमा–सगरमाथा गसु–बादल रेउ–वर्षा ष्योर–तारा फश्कयु–हबाइजहाज किङलो–रेडियो ख्योँपत्–किताब चिला–चम्काइ लङ्का–बाहिर खपी–माटो रु–बारी ब्ुम्थेल–ढिस्को चुङचि–पहाड रिलु–इन्दे्रणी सरिङ–आकाश पmष्य्–बतास ख्डिनु–भूइँचालो कोरो–पहिरो दिङा फ्डेँस् सेच्चा नाइल । तलका वाक्य पढ्नुहोस् । एको खिँमि पुरोनी आप्ष्यो बाअ्त । यो घरमा पुरेनी हानेको रहेछ । आँ थुँ फइष्य बुद् बेत्र्त । मेरो मना बतास…

Read More

राकास् नु चिब्पुकि, जनवार र चराहरु, Animal and Birds

राकास् नु चिब्पुकि, जनवार र चराहरु, Animal and Birds बि–गाई ब्याप्फ–गोरु पो –सुंगुर ष्यारा–घोडा कुचुम्–कुकुर रब्बा/टेष्यू–भोडा चिब्–चरा अवार्दे –चिल बःस् –लाटोकोसेरो खद्–काग लिते/लाँःका–भाले किष्य्–मृग काष्य्–दुम्सी गुप्स्–सिंह जोइ–बाघ सोदा–हात्ती प्डकतिःति–चमेरो प्डकतिःति–चमेरो दिङ फ्डेँस् सेच्चा नाइल । तलका वाक्य पढ्नुहोस् । बीमि चिर्स जाप्तु । गाईले कोदो खायो । ष्यारा ङाइच्चा दाःती । घोडा चढ्न मन लाग्यो…

Read More

नम्सकुम्स्, नाता/साईनो, Relationship

नम्सकुम्स्, नाता/साईनो, Relationship किक्य–हजुरबा पिप्/बगे–हजुरआमा ममा/आम्–आमा आप्फो/पपो–बुवा तमी–छोरी तउ–छोरा समी–चेली चैमी–बुहारी चैवा–ज्वाँइ चच्–नाती चमी–नातिनी ङमी–दिदी ष्यीमि–सासु ष्यीउ–ससुरा दाग्यु–दाइ भोग्यु–भाजु होब्–दाजु लोःब्–भाइ च्सीमसी–सन्तान युइयनी–पनातीपनतिनी याच्–भेतिज कुक–मामा कुकुमी–माइजू छेमा–सानीमा कन्छो –सानबा पोपो–काका/बडा पापोमी–काकी/बडी दिङा फ्डेँस् सेच्चा नाइल ।  तलका वाक्य पढ्नुहोस् । लो कुकुकलि सेउ पाताङ । मामालाई नमस्कार गरें । ममा ते लचा दुम्मे ? आमा…

Read More

न्हाःत् नु सिन्के नेपिकि, दिन/महिना, Day/Month

न्हाःत् नु सिन्के नेपिकि, दिन/महिना, Day/Month न्हाःत्/ बार, Day चेरेन्हाःत्/रुब्न्हाःत्–आइतबार तास्लान्हाःत्/नक्न्हाःत्–सोमबार रिम्सन्हाःत्/रिब्न्हाःत्–मंगलबार दम्सन्हाःत्/तिप्न्हाःत्–बुधबार रेल्फन्हात्/रुक्न्हाःत्’–विहीबार होल्फान्हाःत्– शुक्रबार गिल्फान्हाःत्/सुक्न्हाःत्–शनिबार     सिन्, महिना, Months ङरिच्–माघ फूरोच्–फागुन गिलोच्–चैत गिगिच्–वैशाख जिम्नच्–जेठ हुब्नच्–असार खुब्नच्–साउन जिलोच्–भदौ बुरोच्–असोज ग्युरोच्–कात्तिक हाःसोच्–मंसिर ग्युसिच्– पुस दिङा फ्डँस् सेच्चा नाइल । तलका वाक्य पढ्नुहोस् । मुलात् चेरेन्हाःत बाअ्त । आज आइताबार रहेछ । गिगिच्मि ष्याँदर पाइँसिब्…

Read More

आङ्कनत्पुकि,अन्न तथा पलफूलहरु, Food Items

आङ्कनत्पुकि,अन्न तथा पलफूलहरु, Food Items क्योज–जौ कोल्गी–भटमास मस–मास पेरोस– टाटे मिसी ब्डम्–फापर बष्येर–कागुनी बष्येर–कागुनी कगी–पिंडालु खिँरेब–घरतरुल कला–गिठ्ठ यिस्–यास्–उवा   दिङा फ्डेँस् सेच्चा नाइल । तलका वाक्य पढ्नुहोस् । छेमा कोल्गी काःच्र्चा नाइल ।  सानीमा भटमास भुट्नुहोस् । इन चेर्बी साप्पा ग्डेल्मात । तपाईको गहुँ बेसकन सप्रिएछ । ब्ुर रिःचा जाःमात् । धान काट्ने बेला भएछ…

Read More

हिअ्चा ष्यँसिय, गन्न सिकौ, Counting

हिअ्चा ष्यँसिय, गन्न सिकौ, Counting का–एक निअ्ष्यी–दुई साँ–तीन ले–चार ङ–पाँच रकु–छ चनि–सात ससि–आठ याँ–नौ गउ–दश दाङा निम्दु/स् सेच्चा नाइल । तलका वाक्य पढ्नुहोस् । कामि का तेम्ष्यो नु निअ्शी दुम्ब । एकमा एक थप्दा दुई हुन्छ । काला–एकजना निम्फा–दुईजना साँफा–तीनैजना

Read More