आङ्कनत्पुकि,अन्न तथा पलफूलहरु, Food Items

क्योज–जौकोल्गी–भटमासमस–मासपेरोस– टाटे मिसीब्डम्–फापरबष्येर–कागुनी
बष्येर–कागुनीकगी–पिंडालुखिँरेब–घरतरुलकला–गिठ्ठयिस्–यास्–उवा 
दिङा फ्डेँस् सेच्चा नाइल ।तलका वाक्य पढ्नुहोस् ।
छेमा कोल्गी काःच्र्चा नाइल । सानीमा भटमास भुट्नुहोस् ।
इन चेर्बी साप्पा ग्डेल्मात ।तपाईको गहुँ बेसकन सप्रिएछ ।
ब्ुर रिःचा जाःमात् ।धान काट्ने बेला भएछ ।
रेअ्ब् लोप्चा माल्ताउ ।आलु उसिन्नुप¥यो ।
पर्कोती जिज् बाअ्ब् ।सकरखण्ड गुलियो हुन्छ ।