केटोस्/कट् तुइत्तइ, पैसा चिनौ, Money

सेक्ले–सुकाफेब्रे–मोहरखुड्क–एक रुपौयाखड्ङ्–पाँच रुपैयाँखड्का–एक रुपैयाँ
खुड्–एक रुपैयाखुड्निअ्शी–दुई रुपैयाँ
फाँका/ताप्लाका–पाँच रुपैयाँफाँनिशि–दश रुपैयाँ
खल्का–बीस रुपैयाँपोँड्फेक्यो–पचास रुपैयाँ
पोंड्का/गिंड्का/गिग्का–एकसय रुपैयाँदक्का–एकहजार रुपैयाँ
केट् चेम्चा–पैसा कमाउनुकेट् हिचा–पैसा गन्नु
केट् नुप्त–पैसा सकियोकेट थुम्चा–पैसा सक्नु
दिङा फ्डेँस् सेच्चा नाइल ।तलका वाक्य पढ्नुहोस् ।
दक्का केट क्येत्ती दे ।एकहजार रुपैयाँ सापटी दिनुहोस् त ।
सुबुमि सेक्ले साँ समा बाअ्त् ।सुबुले तीनसुका हराएछ ।
आँकलि पोँड्का गेइनी ।मलाई एकसय रुपैयाँ दिनुहोस् ।
आँके खल्का केट्कलि फाइच माल्ताउ ।मलाई बीस रुपैयाँको चानचुन साट्नुप¥यो ।
केट् मबाब् मार पचा ।पैसा छैन के गर्ने ।
एको अ्वाकलि दिश परेबा ।यो कुखुरालाई कति पर्छ ।
चिसर्् दिश् रुपे पाथी ।कोदो कति रुपैयाँ पाथी हो ।