खिँबस्पुकि, घरायसी, Household Items

जरु–जरुडब्का–डबकागुए–हँसिया
मी–आगोचुम्लु–ओखली/मुस्लीचुःबु–खुकुरी
यात्–जाँतो/हातोग्योल्–नाङ्लोथनाःरो–चिम्टा
पुन–पन्यूचुप्लु–अगेनापmुसु–अगेनाको डिलग्डोलो – रक्सी पार्ने भाँडापुलु–खरानीओँइगे–डोको]तस्ला–तसलाष्यी–दाउरा
ब्डाःस् –कुचोखल्–सिलौटाचोँफालु–पिनौटो/ लोहरोब्डाइलु–गुन्द्रीमेष्यु–आगो फुक्ने ढुंगोचेप्फ्–हाँडीे]ओगिल्–फुङ्लोलगा–पितृथान
दिङा फ्डेँस् सेच्चा नाइलतलका वाक्य पढ्नुहोस् ।
मेको जरु ओँत्थ अ्वार्देने दे ।त्यो जरु यता फाली दिनोस् त । 
चुप्लुमि मी काप्त ।अगेनामा आगो निभ्यो ।
ब्डाइलुमि बाःचा नाइल ।गुन्द्रीमा बस्नुहोस् ।
चुःबुमि ष्ये चेःसिब् ।खुकुरी मासु काटिन्छ । 
डब्का का षयम् ख्डेच्चा नाइल ।एक डबका जाँड दिनुहोस् ।