जाँइतुँइपुकि, खानेकुराहरु, Foods

खमे–भातक्लुच्खाइ–बन्दकोपीष्योप्ले –रोटी
अ्वफु/वफु–अण्डाङा्/ङा–माछामुगी/मुग्य्–केरा
खाइ–तिहुनअ्वाकु–पानीलाम्जी–खाजागोर्माली–गोर्मालीकल–ढिँडोकेल्गी–भटमास
काश्र्योआङ–भुटेको मकै श्याँ:बु/श्याम्–जाँडप्डेत्–दुधरोटीप्डेत्–दुधरोटीक्डिम्स्खमे –च्याँखाल भातबुरखमे–चमलको
बुरखमे जन्जन् सिल् पन्पन् । चमलको भात खाँदै नाच्दै ।
सदङा फ्डँस् सेच्चा नाइल ।तलका वाक्य पढ्नुहोस् ।
गो कल दाःनुङ् ।म ढिँडो मन पराउँछु ।
चाम्रे ब्डोष्यो बाअ्त ।चाम्रे मीठो रहेछ ।
गरला ष्याम् याम्माःत् ।घैंटोबाट जाँड चुहिएछ ।
गो लाम्ज् जचा दुम्ती ।म खाजा खानु प¥यो ।
गोइ गोर्माली जाउवो ।तिमी गोर्माली खाऊ ।
ष्योलु बेअ्चा ।भोक लाग्नु ।