नमसेवल, नमस्कार, Namaskar

अनुदिन शब्दावली/वाक्य

चेरेदुम्–धन्यवादचेरेलिल्– धन्यवाद (प्रत्युत्तर)पछु लिल्– क्षमा रहोस्
हाष्र्यिथुँ–हार्दिकवरिजेम्ला–शुभकामनाजेम्लाहाअ्सि–स्वागत
गाम्राः नम्सेवल, गो रुइली नङ् । आँके खिँ चुलेप् । गो इन्कलि कोँइच् ल्वो ष्येँथ् जाःष्यो नङ् ।
पुइँः नम्सेव, आँके ने अण्डु । आँके खिँ साःब्रा । गो कोँइच् ल्वो ष्येँसित्थ् जाःष्यो नङ् ।
गाम्राः मुल मार श्येँसिचा मिनु ?
पुइँः आकलि राँःके नेपिकी श्येँचा नाइल ।
गाम्राः लो दुम्ब ।
पुइँः चेरेदुम् ।
गाम्राः चेरेलिल् ।
गाम्राः नमस्कार, म रुइली हुँ । मेरो घर चुलेप् हो । म तपाईहरुलाई कोँइच् ल्वो सिकाउन आएको हुँ ।
पुइँः नमस्कार, मेरो नाम अण्डु हो । मेरो घर साःब्रा हो । म कोँइच् ल्वो सिक्न आएको हुँ ।
गाम्राः अब के सिकौं त ?
पुइँः मलाई शरीरका अङ्गहरुको नाम सिकाइ दिनुहोस् ।
गाम्राः हुन्छ त ।
पुइँः धन्यवाद ।
गाम्राः धन्यवाद ।