नम्सकुम्स्, नाता/साईनो, Relationship

किक्य–हजुरबापिप्/बगे–हजुरआमा
ममा/आम्–आमाआप्फो/पपो–बुवा
तमी–छोरीतउ–छोरा
समी–चेलीचैमी–बुहारीचैवा–ज्वाँइचच्–नातीचमी–नातिनीङमी–दिदीष्यीमि–सासु
ष्यीउ–ससुरादाग्यु–दाइभोग्यु–भाजुहोब्–दाजुलोःब्–भाइच्सीमसी–सन्तानयुइयनी–पनातीपनतिनी
याच्–भेतिजकुक–मामाकुकुमी–माइजूछेमा–सानीमाकन्छो –सानबापोपो–काका/बडापापोमी–काकी/बडी
दिङा फ्डेँस् सेच्चा नाइल । तलका वाक्य पढ्नुहोस् ।
लो कुकुकलि सेउ पाताङ ।मामालाई नमस्कार गरें ।
ममा ते लचा दुम्मे ?आमा कता जानुभयो ?
चैमी दोत्थ् गाःचा दुम्नी ?बुहारी कता हिंड्नुभयो ?
आँ तमी रिम्ष्योपा सेच्चाब्डेसे पाइब् । मेरी छोरी राम्ररी पढ्छिन् ।
एको नेल्ले चमीमसीमुकि नम् ।यी सबै मेरा सन्तानहरु हुन् ।