मुदिष्योर, वातावरण, Environment

खिँ–घररवा–रुख तस्ला–चन्द्रमा
नाः–घामचोम्लु/चोमोलोङमा–सगरमाथागसु–बादल
रेउ–वर्षाष्योर–ताराफश्कयु–हबाइजहाज
किङलो–रेडियोख्योँपत्–किताबचिला–चम्काइ
लङ्का–बाहिरखपी–माटोरु–बारीब्ुम्थेल–ढिस्कोचुङचि–पहाड
रिलु–इन्दे्रणीसरिङ–आकाशपmष्य्–बतासख्डिनु–भूइँचालोकोरो–पहिरो
दिङा फ्डेँस् सेच्चा नाइल ।तलका वाक्य पढ्नुहोस् ।
एको खिँमि पुरोनी आप्ष्यो बाअ्त ।यो घरमा पुरेनी हानेको रहेछ ।
आँ थुँ फइष्य बुद् बेत्र्त ।मेरो मना बतास जस्तै उड्यो ।
तास्लामि हाँःगो गेअ्ब् ।चन्द्रमाले उज्यालो दियो ।
मुयु रु सुक्के मे ?त्यो बारी कस्को हो ?
सरिङ्मी रिलु ताँइसाउ ।आकाशमा इन्द्रेणी देखियो