मुल्केम्, रीतिरिवाज, Culture/Traditional

मुल्केम्, रीतिरिवाज, Culture/Traditional

पोँइब्–झाँक्रीग्याँमी–झाँक्रिनीलिब् ब्डा–धनु काँड 
ष्याँदरसील–ष्याँदर/चण्डी नाँचष्याँदरसील–ष्याँदर/चण्डी नाँच 
नाअसो–पूजारीसगुन–सगुनपिदार–पिदार्नुछेंगु–छेंगु कास्–कास्
गिल्–गिल्ष्याँदर–चण्डीवाअ्ष्य्–इन्द्रेणीदेव चाँइ–शिकारीदेवखदिमुदि–खदिमुदि
दिङा फ्डेँस् सेच्चा नाइल ।तलका वाक्य पढ्नुहोस् ।
कास् छेँगु पचा ।कास् छेँगु गर्नु ।
पिदार पचा ।पिदार्नु ।
वाअ्ष्य् लाअ्चा ।इन्द्रदेवको पूजा गर्नु ।