राकास् नु चिब्पुकि, जनवार र चराहरु, Animal and Birds

बि–गाईब्याप्फ–गोरुपो –सुंगुर
ष्यारा–घोडाकुचुम्–कुकुररब्बा/टेष्यू–भोडा
चिब्–चराअवार्दे –चिलबःस् –लाटोकोसेरो
खद्–कागलिते/लाँःका–भालेकिष्य्–मृग
काष्य्–दुम्सीगुप्स्–सिंहजोइ–बाघ
सोदा–हात्तीप्डकतिःति–चमेरोप्डकतिःति–चमेरो
दिङ फ्डेँस् सेच्चा नाइल ।तलका वाक्य पढ्नुहोस् ।
बीमि चिर्स जाप्तु ।गाईले कोदो खायो ।
ष्यारा ङाइच्चा दाःती ।घोडा चढ्न मन लाग्यो । 
सिवार साप्पा ग्डीतेम् ।स्याल बेस्सरी कराए ।
पोके गोम्बल ब्डोष्यो बाअ्त ।सुंगुरको घाँटीको मासु मीठो रहेछ । 
अ्वार्दोमि चितोली याल्ताउ ।चिलले चल्ला लाग्यो ।