राङा नेपुकि, शरीरका अङ्गहरु, Human Organs

फेच् निअ्ष्यी,  शरीरका अङ्गहरु, Human Organs

पिया–टाउकोचाँ–केसने–नाकमिःची–आँखानोफा–कानष्यो–मुख
ष्युर–घाँटीयोइली–चेपुबल–काँधकुचु–छातीटेमु–कुइनाकोज–पेट
क्डातो–कम्मरगुइ–हातपोअ्ची–घुँडाखोइली–खट्टादिम्ला–पाइतलाख्डुइ–दाँत
सुँइगी–ओँठलेँः–जिब्रोव्डेप्चो–औंलाताप्ला–हत्केला  
दिङा फ्डेँस् सेच्चा नाइल ।तलका वाक्य पढ्नुहोस् ।
आँके पिया खाइत्त ।मेरो टाउको दुख्यो । 
इ नोफा मनेनी ?तिम्रो कान सुनेनौं ?
युम्पीआ चाँ केर बाअ्त ।युम्पीको कपाल कालो रहेछ । ।
मार्दे मिची मतनी ?किन आँखा देख्नु भएन ?
ममाआ कोज् होम्मात् ।आमाको पेट सुन्निएछ ।