हिअ्चा ष्यँसिय, गन्न सिकौ, Counting

का–एकनिअ्ष्यी–दुईसाँ–तीनले–चारङ–पाँच
रकु–छचनि–सातससि–आठयाँ–नौगउ–दश
दाङा निम्दु/स् सेच्चा नाइल ।तलका वाक्य पढ्नुहोस् ।
कामि का तेम्ष्यो नु निअ्शी दुम्ब ।एकमा एक थप्दा दुई हुन्छ ।
काला–एकजनानिम्फा–दुईजनासाँफा–तीनैजना