काेँइच (सुनुवार) जातिका थर उपथरहरू

काेँइच (सुनुवार) जातिका थर उपथरहरू क्र.स. सुनुवारका थर उपथरहरू १)  ओङदा (ओर ओङदा र पुर्बेलि ओङदा)  २)  कातिच  ३)  कारसिङ  ४)  कालाङ (काउनिफुचे र खारपाङचो)  ५)  कालिकोटे  ६) कोर्मोच  ७)  क्याबा- बगाले क्याबा, रारालि क्याबा, तुमलि क्याबा  ८)  क्युइतिच  ९)  गउडेलि  १०)  गौरच  ११)  ङावाच  १२)  चेंबालि  १३)  छ्योङ्पतिच/ख्योँङपतिच/ख्योंङ्पत  १४)  जान्चा १५)  जिजिच  १६) जिमलुङ …

Read More